VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2017. s. 966-973, 8 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně
Název anglicky TIMELESS CONTEMPLATION ABOVE THE TWO IMPORTANT ATLASES CREATED IN BRNO
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří VYSTOUPIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, ESF MU, Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, od s. 966-973, 8 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50704 Environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/17:00097019
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-8587-9
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127
UT WoS 000426864500127
Klíčová slova česky atlas - životní prostředí - cestovní ruch
Klíčová slova anglicky atlas - environment - tourism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 17. 4. 2019 13:42.
Anotace
Hlavním cílem příspěvku je poskytnout signifikantní údaje o vývoji vybraných jevů interpretovaných v rámci dvou originálních atlasů – Atlasu životního prostředí a zdraví obyvate lstva ČSFR (publikovaného v roce 1992) a Atlasu cestovního ruchu České republiky (publikovaného v roce 2006) od doby jejich vydání. Tyto atlasy byly zpracovány pod vedením dlouholetých pracovníků ESF a v souladu s jejich oceněním domácí i zahraniční odborn ou veřejností (doloženým mnoha citacemi obou děl) je lze zařadit mezi základní informační zdroje pro výzkum i praxi v daných oblastech. Zcela nezastupitelná je pak jejich role při hodnocení odpovídajících komponent společenského rozvoje (s významnými vazbami zvláště na regionální i ekologickou politiku). Potřebné je též zmínit přínosy pro rozvoj metodiky výzkumu a interpretaci jeho výsledků včetně využití počítačová grafiky.
Anotace anglicky
The main objec tive of this paper is to provide significant information on the development of selected phenomena interpreted in two original atlases – Atlas of life environment and health of the population of the CSFR (published in 1992) and Tourism atlas of the Czech Re public (published in 2006) since their release. These atlases were elaborated under the leadership of long - time employees of the ESF and in accordance with their domestic and foreign professional award (as evidenced by the many citations of both works) it can be classified as basic information resources for research and practice in given fields. Completely irreplaceable is then their role in evaluating the corresponding components of social development (with significant linkages especially to regional and e nvironmental policy). It is also necessary to mention the benefits for the development of research methodology and interpretation of the results including the use of computer graphics
Návaznosti
MUNI/A/0896/2015, interní kód MUNázev: Analýza možností podpory rozvojových os jako nástroje zvyšování regionální konkurenceschopnosti - demonstrační studie Jihomoravského kraje (Akronym: anlyza/osy/jmkraj)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/1041/2015, interní kód MUNázev: Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (Akronym: REGIS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 11:21