VIKTORIN, Jan and Martin VRUBEL. Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy (Assistant Teacher in Inclusive School Environment). In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 7-20, 14 pp. ISBN 978-80-210-8468-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy
Name in Czech Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy
Name (in English) Assistant Teacher in Inclusive School Environment
Authors VIKTORIN, Jan and Martin VRUBEL.
Edition 1. vydání. Brno, Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. p. 7-20, 14 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8468-1
Keywords (in Czech) přehledová studie, asistent pedagoga, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora, inkluzivní vzdělávání
Keywords in English literature review, teacher assistant, pupil with special educational needs, support, inclusive education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D., učo 350265. Changed: 2/12/2017 07:48.
Abstract
Přehledová studie analyzuje devatenáct monografií, kapitol v monografiích, odborných statí a dokumentů, jež se soustředí na problematiku asistentů pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Na podkladě výsledků výzkumů českých i zahraničních autorů jsme se rozhodli zaměřit na preferovanou úroveň vzdělání asistentů pedagoga, další důležité kvalifikační předpoklady asistentů, rizika spojená s nevhodným zapojením asistentů ve výuce a na kvalitu a intenzitu spolupráce asistenta s učitelem. Provedená analýza ukázala, že soustavná kooperace asistenta s učitelem, společné přípravy na výuku a společné hodnocení dřívější práce asistenta ve vyučování patří mezi nejdůležitější předpoklady pro účelný výkon práce asistenta pedagoga. V současné době je však jejich úroveň v mnoha případech nedostatečná.
Abstract (in English)
The literature review analyzes nineteen monographs, chapters in monographs, specialized papers and documents, which are focused on issues of teacher assistants for pupils with special educational needs in inclusive school environment. Based on research results Czech and foreign authors, we decided to focus on preferred level of education of teacher assistants, other important qualification assumptions of assistants, risks associated with improper involvement of assistants in teaching and on the quality and intensity of cooperation of teacher assistant with teacher. Realized analysis reveals, that intensive cooperation of teacher assistant with teacher, joint preparation for teaching and joint assessment of previous work of assistant in teaching belong to the most important assumptions for the effective performance of work of teacher assistant. Currently is however their level in many cases insufficient.
Links
MUNI/B/1429/2015, internal MU codeName: Inkluzivní a speciální vzdělávání v přehledových studiích (Acronym: ISPS)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 17/2/2020 07:52