Informační systém MU
SCHEJBALOVÁ, Zdeňka and Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger (Dictations and texts for error correction). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 50 pp. ISBN 978-80-210-8520-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dictées et textes à corriger
Name in Czech Diktáty a texty k opravě
Name (in English) Dictations and texts for error correction
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka and Laurent Georges CANAL.
Edition 1. vyd. Brno, 50 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language French
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
ISBN 978-80-210-8520-6
Keywords (in Czech) diktáty ; francouzský jazyk ; poslech ; oprava textů ; slovní zásoba
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 29/8/2017 09:40.
Abstract (in Czech)
Soubor 23 diktátů vybraných z francouzských autorů XIX. a XX. století je určen pro studenty francouzského jazyka na pedagogických fakultách pro úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem publikace je, aby si studenti prohloubili své znalosti pravidel francouzského pravopisu, procvičili si je prakticky, vylepšili si také výslovnost a rozšířili si slovní zásobu francouzštiny. Publikace obsahuje přepisy textů jednotlivých diktátů doplněné francouzsko-českou slovní zásobou a CD nosičem s namluvenými texty rodilým mluvčím (Mgr. Laurent Canal). Stejné texty jsou také zpracovány pro nácvik opravy chyb (Corrigez les textes). Francouzsko-český slovníček obsahuje 1064 vybraných slov.
Abstract (in English)
The set of 23 dictations selected from French writers of the XIXth and XXth centuries is designed for French-language students at Faculties of Education, the level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages. The aim of this publication is to deep student knowledge of French spelling rules, to practice it practically, to improve also pronunciation and to expand French vocabulary. The CD publication contains transcriptions of dictations accompanied by a Franco-Czech vocabulary and spoken texts by native speakers (Mgr. Laurent Canal). The same texts are also processed for the training of error correction (Correct texts). The French-Czech dictionary contains 1064 select words.
Displayed: 4/7/2022 11:39