Informační systém MU
SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře". In Conference "Adapted Physical Activity through the lifespan" Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře"
Název anglicky Evaluation of courses "Self defence for wheelchair users"
Autoři SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Česká republika, domácí), Jitka ČIHOUNKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jana SKLENAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Conference "Adapted Physical Activity through the lifespan" Prague, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/17:00097723
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-87647-39-4
Klíčová slova česky sebeobrana; zdravotní postižení; vozíčkář; evaluace
Klíčová slova anglicky self - defense; physical disability; wheelchair user; evaluation
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 23. 4. 2018 14:10.
Anotace
Je obecně známo (Kane, 2008; Perreault, 2009), že lidé se zdravotním postižením jsou „zranitelnější“ vůči násilí než zdraví lidé. Lidé s postižením mohou představo - vat atraktivní a snadný cíl v očích útočníka, především proto, že se věří, že nejsou schopni dostatečné obr any (Bones, 2013). Na Fakultě sportovních studií MU se již 3 roky věnujeme Sebeobraně specifických skupin, respektive osob s tělesným postižením na vozíku. Kurzy „Sebeobrany pro vozíčkáře“ byly podpořeny Specifickými výzkumy FSpS a v rámci těchto projekt ů jsme sledovali různé cíle. V roce 2015 byl projekt zaměřen na edukaci, vytvoření a evaluaci metodiky kurzu Sebeobrana pro osoby s tělesným postižením na vozíku; v roce 2016 se projekt zaměřil na bezpečnostní obavy a rizika osob s tělesným postižením na vozíku. Metodika byla založena na exploračních metodách – dotazníku a rozhovoru. Pro analýzu dat jsme použili otevřené kódování a statistické metody Mann - Whitney U test a Kruskal - Wallis ANOVA. I přes možné zvýšení četnosti vnímání nebezpečí a obav se účastníci shodují, že díky zvýšenému sebevědomí a aktivnímu přístupu k prevenci došlo ke zlepšení vnímání vlastní bezpečnosti. Mimo ovlivnění viktimity vozíčkářů může cvičení sebeobrany výrazně ovl ivnit fyzické, duševní i sociální zdraví. Pro zintenzivnění těchto pocitů a udržení nabytých dovedností je však potřeba dlouhodobějšího pravidelného vzdělávání.
Anotace anglicky
It is a well - know n fact (Kane, 2008, Perreault, 2009), that people with disabilities are more vulnerable to violence compared to healthy population. People with disabilities can represent an attractive and easy target from the aggressor point of view, especially because they are considered as someone who is not able to defend effectively (Bones, 2013). F or three years we have been focusing at the Faculty of Sports Studies MU on self - defense of people with special needs, especially wheelchair users . The „Self - 22. 9. 2017 49 defens e courses for wheelchair users“ were supported by grants (Specifický výzkum FSpS) and we focused on different goals within this framework. The project in 2015 was directed to educate, create and evaluate methodology of self - defense c ourse for people with physical handicap, particularly wheelchair users; in 2016 was the project aimed to security concerns and risks for wheelchair users. The method - ology was based on exploratory methods – questionnaire and interview. For the data analysi s we utilized an open coding technique and statistical methods - Mann – Whitney U test and Kruskal – Wallis ANOVA. Despite the fact that the participants might be more sensitive to danger and fears , they report increased perception of their safety, thanks to i ncreased self - confidence and an active approach to prevention. Apart of influence on victimization of wheel - chair users can training of self - defense noticeably influence also physical, psychological, mental and social health. To make these perceptions more intensive and to maintain the acquired skills, the long - lasting and regular education is necessary.
Návaznosti
MUNI/51/03/2017, interní kód MUNázev: Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FSpS
Zobrazeno: 21. 1. 2022 23:55