ZRUBCOVÁ, Galina a Jiří SOPOUŠEK. Synthesis and Characterization of the Ni, Au, and Pt Nanoparticles by Solvothermal and Borohydride Ways. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Synthesis and Characterization of the Ni, Au, and Pt Nanoparticles by Solvothermal and Borohydride Ways
Název česky Syntéza a charakterizace Ni, Au a Pt nanočástic připravených solvotermálně a borhydridově
Autoři ZRUBCOVÁ, Galina (703 Slovensko, garant, domácí) a Jiří SOPOUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Nanocom 2017 Nanocom 2017
Kód RIV RIV/00216224:14740/17:00095142
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Klíčová slova česky nanočástice zlato nikl platina
Klíčová slova anglicky anoparticle gold nickel platinum
Štítky metalic, nanoparticles, nanočástice, rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 28. 3. 2018 14:22.
Anotace
The Ni, Au and Pt nanoparticles were prepared using (Ni(acac)2, HAuCl4 or H2PtCl6) precursors respectively. The precursor was dissolved in oleylamine and injected into preheated mixture of oleylamine and octadecene. The reaction mixture was cooled down to room temperature after time needed for nucleation and growth of nanoparticles. The nanoparticles were separated and purified. The metallic nanoparticles was stabilized in hexane and characterized. The alternative synthesis was reduction using NaBH4 in polar solvent. The precursors of gold or platinum were dissolved in water. The phase transferring agent was used for transfer of side products to organic solvent under intensive stirring. Organic phase was removed and NaBH4 was added. This mixture was stirring again to reduce PtIV into Pt0 or AuIV into Au0. Nanoparticles prepared by both methods were characterized by dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM) in order to determinate average size, size distribution, stability and shape of the nanoparticles. Obtained results were discussed from the point of view of the size and stability.
Anotace česky
Nanočástice Ni, Au a Pt byly připraveny za použití prekursorů (Ni (acac) 2, HAuCl4 nebo H2PtCl6). Prekurzor byl rozpuštěn v oleylaminu a injikován do předehřáté směsi oleylaminu a oktadecénu. Reakční směs byla po čase potřebná pro nukleaci a růst nanočástic ochlazena na pokojovou teplotu. Nanočástice byly odděleny a čištěny. Kovové nanočástice byly stabilizovány v hexanu a charakterizovány. Alternativní syntézou byla redukce za použití NaBH4 v polárním rozpouštědle. Prekurzory zlata nebo platiny byly rozpuštěny ve vodě. Prostředek pro přenos fáze byl použit pro přenos vedlejších produktů do organického rozpouštědla za intenzivního míchání. Organická fáze byla odstraněna a byl přidán NaBH4. Tato směs byla opět míchána za účelem snížení PtIV na PtO nebo AuIV na AuO. Nanočástice připravené oběma metodami byly charakterizovány dynamickým rozptylem světla (DLS), přenosovou elektronovou mikroskopií (TEM) za účelem stanovení průměrné velikosti, rozdělení velikosti, stability a tvaru nanočástic. Získané výsledky byly diskutovány z hlediska velikosti a stability.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
GA17-15405S, projekt VaVNázev: Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic
Investor: Grantová agentura ČR, Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 20:40