POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Posuny v recepci Vladimira Solovjova v českém a slovenském prostředí. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Posuny v recepci Vladimira Solovjova v českém a slovenském prostředí
Název anglicky Shifts in Reception of Vladimir Solovyov in Czech and Slovak Environment
Autoři POLEDNÍKOVÁ, Markéta.
Vydání Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Solovyov; russian philosophy; secularism; practical philosophy; theoretical philosophy; Masaryk; pozitivism
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Markéta Poledníková, učo 415780. Změněno: 23. 1. 2018 14:12.
Anotace
Přednáška představuje vývoj recepce díla V. S. Solovjova v českém a slovenském, respektive v československém prostředí. Od prvních reflexí (začátek 20. stol.) do současnosti došlo k posunům v solovjovských bádáních, které jsou symptomatické pro vývoj českého filosofického myšlení a kultury vůbec. Můžeme sledovat dva jevy: 1) Zájem se posouvá od praktické filosofie, která byla v české filosofii dlouho dominantní, i k teoretické filosofii. 2) Zájem se přesouvá od filosofii k jiným disciplínám či k "přesahům" (teologie, mystika, estetika, umění, sofiologie apod.). První jev vysvětlujeme narůstající globalizací, druhý pak hledáním hodnot, které společnost postrádá v důsledku trvání vysoké míry sekularizace.
Anotace anglicky
This lecture introduces to evolution of reception of V. S. Solovyov in czech and slovak, or czechoslovak environment. Since the first reflections (beginning of 20th century) till today there were shifts in research of Solovyov´s works, which were symptomatic for evolution of czech philosophical thoughs and also culture. We can observe two phenomenons: 1) Shift of interest from practical philosophy, which was dominant in czech philosophy for a long time, to theoretical one. 2) Shift in interest from philosophy in general to other disciplines or "overlaps" (theology, mysticism, aesthetics, art, sophiology etc.) The first phenomenon we explain by increasing globalization, the second one by questing of values, which are lacked in our environment in result of persistence of significant degree of secularization.
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 14:52