CS

Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci (Interdisciplinary approach in early speech therapy intervention). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 pp. ISBN 978-80-210-8659-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci
Name in Czech Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci
Name (in English) Interdisciplinary approach in early speech therapy intervention
Authors BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona.
Edition 1. vyd. Brno, 262 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8659-3
Keywords (in Czech) raná logopedická intervence; dítě raného věku; vývoj řeči a jazykových schopností; včasná diagnostika; screeningové vyšetření; opožděný vývoj řeči; narušený vývoj řeči; interdisciplinární spolupráce
Keywords in English Early speech therapy intervention; Early childhood; Speech and language skills development;,Early diagnostics; Screening; Delayed speech development; Disrupted speech development; Interdisciplinary collaboration
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 24/11/2017 14:50.
Abstract
Monografie se zabývá vysoce aktuální problematikou rané logopedické intervence v širších souvislostech. Publikace reflektuje na současný trend užívaný především v  zahraničí, který se snažíme prosadit i v našich podmínkách – včasný záchyt dětí s opožděným/narušeným vývojem řeči, identifikaci deficitů ve vývoji komunikační schopnosti a včasné zahájení stimulace vývoje řeči a jazykových schopností. V publikaci jsou uvedeny závěry výzkumných šetření, jejichž hlavním cílem bylo analyzovat aktuální situaci v oblasti intervence u dítěte s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností v raném věku z pohledu zainteresovaných odborníků. Ambicí publikace je upozornit na potřebu vzájemné spolupráce a jednotnosti v doporučovaných postupech při intervenci u těchto dětí z pozice pediatrů, logopedů, foniatrů, psychologů, předškolních pedagogů a v případě potřeby dalších odborníků.
Abstract (in English)
The monograph deals with highly current issue of early speech therapy intervention in wider perspective. The paper reflects contemporary foreign trends which are planned to be applied in the Czech Republic. These trends include early identification of children with delayed/disrupted speech development, identification of deficits in communication skills development and early stimulation of speech development and language abilities. In the monograph the results of research surveys are stated. The aim of research surveys was to analyse contemporary situation in the field of intervention for children with speech and language skills deficits at an early age from the point of view of interested professionals. The ambition of the monograph is to highlight the need for mutual cooperation and consistency in the recommended procedures for the intervention in these children from the position of paediatricians, speech therapists, phoniatrics, psychologists, preschool educators and other experts if needed.
PrintDisplayed: 24/4/2019 10:34

Other applications