Informační systém MU
ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ and Zdeňka LOSOSOVÁ. Vliv velikosti sídla na druhové složení vegetace (Effect of settlement size on species composition of vegetation). In Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv velikosti sídla na druhové složení vegetace
Name (in English) Effect of settlement size on species composition of vegetation
Authors ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ and Zdeňka LOSOSOVÁ.
Edition Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology, 2017.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) alfa diverzita; archeofyty; střední Evropa; původní druhy; nepůvodní druhy; městské biotopy
Keywords in English Alpha diversity; archaeophytes; Central Europe; native species; neophytes; urban habitats
Changed by Changed by: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Changed: 18/12/2017 11:10.
Abstract
Druhová bohatost rostlin ve městech odráží značnou pestrost městských biotopů v kombinaci s intenzivním přísunem diaspor. Je závislá na velikosti města, předpokládáme tedy, že na stejně velké ploše ve velkém městě nalezneme větší počet rostlinných druhů, než na stejně velké ploše v menším sídle. S rostoucí velikostí sídla by se měl projevit také efekt tepelného ostrova. Data byla sbírána v sídlech třech různých velikostí (3500–5500, 20–50 000, > 100 000 obyv.) V každém sídle byly vybrány tři typy stanovišť – centrální náměstí, vilová čtvrť a opuštěná travnatá plocha. V každém biotopu byly na ploše 1 ha zaznamenány všechny spontánně se vyskytující druhy rostlin. Zaznamenané druhy byly rozděleny do skupin podle původu a doby od zavlečení na původní druhy, archeofyty a neofyty. Teplotní nároky druhů byly stanoveny na základě Ellenbergových indikačních hodnot pro teplotu. Potvrdili jsme, že velká sídla hostí celkově více druhů rostlin než malá, a to i na srovnatelně velkých plochách. Nejvýrazněji se tyto rozdíly projevily ve vilových čtvrtích. Neofyty, které jsou nejvíce závislé na stálém přísunu diaspor, a původní druhy, které přežívají ve zbytcích polopřirozené vegetace ve městech, odrážejí rovněž velikost sídla, na rozdíl od archeofytů, homogenní skupiny druhů s podobnými vlastnostmi, jejichž rozšíření s velikostí sídla nekoresponduje. Nepotvrdili jsme vliv tepelného ostrova na druhové složení, pouze rozdíly v nárocích druhů na teplotu mezi různými typy biotopů.
Displayed: 26/10/2021 18:16