Informační systém MU
ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH a Zdeňka LOSOSOVÁ. Vliv klimatu na druhové složení společenstev evropských měst. In Konference České botanické společnosti Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. 2017. ISBN 978-80-86632-60-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv klimatu na druhové složení společenstev evropských měst
Autoři ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH a Zdeňka LOSOSOVÁ.
Vydání Konference České botanické společnosti Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
ISBN 978-80-86632-60-5
Změnil Změnila: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Změněno: 18. 12. 2017 11:08.
Anotace
Předpokládáme, že klima má vliv na druhové složení rostlinných společenstev ve městech, navzdory unifikujícímu vlivu intenzivní lidské činnosti. Zaměřili jsme se na rozdíly ve výskytu původních a nepůvodních druhů v oblastech s různým klimatem v rámci Evropy. Sběr dat proběhl v letech 2007 až 2015 v 60 velkoměstech jižní, střední a západní Evropy. V každém městě bylo vybráno sedm různých stanovišť, a to centrální náměstí, bulvár, vilová čtvrť, panelové sídliště, městský park, čerstvě disturbovaná plocha a travnatá plocha s nálety dřevin. Na ploše o velikosti jeden ha byly zaznamenány všechny spontánně se vyskytující taxony cévnatých rostlin. Zkoumali jsme vliv měnící se vlhkosti a teploty pomocí indexu globální aridity a průměrné roční teploty na počty druhů a druhové složení. Hlavní trendy v druhovém složení byly nalezeny pomocí ordinační analýzy, závislost počtu druhů na klimatu byla testována pomocí generalizovaných lineárních modelů. Prokázali jsme, že druhové složení je více ovlivněno klimatem než typem stanoviště s různými režimy disturbance, přičemž větší vliv má klima na původní než nepůvodní druhy. Druhová bohatost původních i nepůvodních druhů je silně negativně ovlivněná zvyšující se ariditou. Nepůvodní druhy jsou klimatem pravděpodobně méně ovlivněny kvůli závislosti na náhodném zavlékání vlivem lidské činnosti.
Návaznosti
GA14-10723S, projekt VaVNázev: Rostlinná společenstva měst: model vznikajících společenstev budoucnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 19. 9. 2021 13:32