ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH and Zdeňka LOSOSOVÁ. Vliv klimatu na druhové složení společenstev evropských měst. In Konference České botanické společnosti Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. 2017. ISBN 978-80-86632-60-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv klimatu na druhové složení společenstev evropských měst
Authors ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH and Zdeňka LOSOSOVÁ.
Edition Konference České botanické společnosti Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, 2017.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
ISBN 978-80-86632-60-5
Changed by Changed by: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Changed: 18/12/2017 11:08.
Abstract
Předpokládáme, že klima má vliv na druhové složení rostlinných společenstev ve městech, navzdory unifikujícímu vlivu intenzivní lidské činnosti. Zaměřili jsme se na rozdíly ve výskytu původních a nepůvodních druhů v oblastech s různým klimatem v rámci Evropy. Sběr dat proběhl v letech 2007 až 2015 v 60 velkoměstech jižní, střední a západní Evropy. V každém městě bylo vybráno sedm různých stanovišť, a to centrální náměstí, bulvár, vilová čtvrť, panelové sídliště, městský park, čerstvě disturbovaná plocha a travnatá plocha s nálety dřevin. Na ploše o velikosti jeden ha byly zaznamenány všechny spontánně se vyskytující taxony cévnatých rostlin. Zkoumali jsme vliv měnící se vlhkosti a teploty pomocí indexu globální aridity a průměrné roční teploty na počty druhů a druhové složení. Hlavní trendy v druhovém složení byly nalezeny pomocí ordinační analýzy, závislost počtu druhů na klimatu byla testována pomocí generalizovaných lineárních modelů. Prokázali jsme, že druhové složení je více ovlivněno klimatem než typem stanoviště s různými režimy disturbance, přičemž větší vliv má klima na původní než nepůvodní druhy. Druhová bohatost původních i nepůvodních druhů je silně negativně ovlivněná zvyšující se ariditou. Nepůvodní druhy jsou klimatem pravděpodobně méně ovlivněny kvůli závislosti na náhodném zavlékání vlivem lidské činnosti.
Links
GA14-10723S, research and development projectName: Rostlinná společenstva měst: model vznikajících společenstev budoucnosti
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 19/9/2021 13:48