JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK and Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior, Pergamon Press, 2019, vol. 92, MAR 2019, p. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system
Name in Czech Využití metod process miningu pro analýzu chování studentů při vyplňování testů v online systému pro řízení výuky
Authors JUHAŇÁK, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lucie ROHLÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Computers in Human Behavior, Pergamon Press, 2019, 0747-5632.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 4.306 in 2018
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.015
UT WoS 000457504100049
Keywords (in Czech) dolování dat ve vzdělávání; analytika učení; dolování procesních dat; chování při plnění testu; analýza interakce studentů; systém pro řízení výuky
Keywords in English educational data mining; learning analytics; process mining; quiz-taking behavior; student interaction analysis; learning management system
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 26/3/2020 10:40.
Abstract
The aim of this paper is to explore students’ behavior and interaction patterns in different types of online quiz-based activities within learning management systems (LMS). Analyzing students’ behavior in online learning activities and detecting specific patterns of interaction in LMS is a topic of great interest for the educational data mining (EDM) and learning analytics (LA) research communities. Previous studies have focused primarily on frequency analysis without addressing the temporal aspects of students’ learning behavior. Therefore, we apply a process-oriented approach, investigating perspectives on using process mining methods in the context of online learning and assessment. To explore a broad range of possible student behavior patterns, we analyze students’ interactions in several online quizzes from different courses and with different settings. Using process mining methods, we identify specific types of interaction sequences that shed new light on students’ quiz-taking strategies in LMS. We believe that these findings bring important implications for researchers studying student behavior in online environments as well as practitioners using online quizzes for learning and assessment.
Abstract (in Czech)
Cílem článku je prozkoumat chování a způsoby interakce studentů v různých typech on-line testových aktivit v rámci systému pro řízení výuky (LMS). Problematika analyzování chování studentů v on-line učebních aktivitách a detekování specifických forem interakcí v rámci LMS je intenzivně řešena v rámci výzkumných oblastí označovaných jako dolování dat ve vzdělávání (educational data mining) a analytika učení (learning analytics). Dosavadní studie se však zaměřovaly především na frekvenční analýzy, aniž by se podrobněji zabývaly časovým aspektem chování studentů v průběhu plnění testových aktivit. Z toho důvodu v tomto článku zaujímáme procesně orientovaný přístup a zaměřujeme se na možnosti využití metod dolování procesních dat (process mining) v kontextu on-line učení a hodnocení studijních výsledků. Za účelem prozkoumání široké škály možných vzorců chování analyzujeme interakci studentů v několika on-line testech, které pocházejí z různých kurzů a jsou používány pro různé účely. S využitím metod dolování procesních dat pak identifikujeme specifické typy interakčních sekvencí, které vrhají nové světlo na strategie studentů při vyplňování testů v LMS. Domníváme se, že tato zjištění mají zásadní význam pro výzkumníky, kteří studují chování studentů v on-line prostředí, jakož i pro vzdělavatele v praxi, kteří využívají on-line testy pro účely učení a hodnocení studentů.
Links
MUNI/A/1147/2015, internal MU codeName: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 2/4/2020 23:08