HANÁK, Jakub. Kompenzace vlastníkům nemovitých věcí za ochranu přírodních zdrojů (Compensation of property owners for the protection of natural resources). In Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kompenzace vlastníkům nemovitých věcí za ochranu přírodních zdrojů
Name (in English) Compensation of property owners for the protection of natural resources
Authors HANÁK, Jakub.
Edition Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) vlastnické právo; náhrady; pozemky; chráněná území; ochrana přírody; ochrana vodních zdrojů; honitba
Keywords in English property rights; compensations; land; protected areas; nature protection; water protection; hunting ground
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 30. 3. 2018 22:14.
Abstract
Příspěvek se zabývá právní úpravou kompenzací za omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu využívání a ochrany přírodních zdrojů. Analyzována je právní úprava kompenzací v ochranných pásmech vodních zdrojů, zvláště chráněných území pro ochranu přírody a krajiny a pozemků přičleněných k honitbě. Na základě této analýzy jsou poté identifikovány rozdíly při určování výše jednotlivých kompenzací. Jsou rovněž vysvětleny výhody a nevýhody zvolených řešení. Výsledkem analýzy jsou návrhy na změny právní úpravy a směry dalšího vědeckého zkoumání.
Abstract (in English)
This contribution deals with the legal regulation of compensation for the restriction of the ownership right to the land due to the use and protection of natural resources. The analysis focuses on compensations in protection zones of water resources, protected areas for nature and landscape conservation and land connected to the hunting grounds. Based on this analysis, author identifies the differences between compensations and explains the advantages and disadvantages of them. The result of the analysis is the proposals for changes in legislation and directions for further scientific research.
PrintDisplayed: 21. 3. 2023 09:56