EN

Účetní výkaznictví malých a středních podniků

HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 151 s. ISBN 978-80-210-8755-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Účetní výkaznictví malých a středních podniků
Název anglicky Financial Reporting of Small and Medium-Sized Entities
Autoři HÝBLOVÁ, Eva.
Vydání 1. vyd. Brno, 151 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8755-2
Klíčová slova česky Účetní výkaznictví; harmonizace účetnictví; směrnice.
Klíčová slova anglicky Finacial reporting; harmonization of accounting; directive.
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 6. 3. 2018 11:45.
Anotace
Cílem publikace je popsat a vyhodnotit aktuální úpravu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky na národní i mezinárodní úrovni s orientací na informační funkci účetních závěrek. Publikace se zaměřuje na postupy vykazování uváděné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků s hlavním důrazem na snížení administrativní zátěže a zjednodušení účetního výkaznictví malých a středních podniků. Vyhodnocuje splnění cílů směrnice, důsledky možnosti volby při uznávání a oceňování položek účetní závěrky i navrhovaná zjednodušení, především z pohledu uživatelů. Identifikuje problémy, které mohou nastat v souvislosti s aplikací směrnice. Zabývá se vztahem mezi směrnicí a Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Popisuje transpozici a implementaci směrnice do národní legislativy a její změny od 1. 1. 2016. Publikace je teoretického charakteru, vznikla s využitím metod teoretického vědeckého postupu, praktické dopady jsou demonstrovány na modelových příkladech.
Anotace anglicky
The aims of the publication are to describe and evaluate the current regulations on financial reporting for small and medium-sized entities at the national and international levels focusing on the information function of financial statements. The publication concentrates on the reporting procedures specified in Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, with the main emphasis on the reduction of administrative load and simplification of financial reporting of small and medium-sized entities. The study assesses whether the Directive objectives have been met, and what the consequences are of the possible choices within recognition and measurement of items of financial statements as well as the proposed simplifications, particularly from the users’ point of view. It identifies the problems that can occur in relation to the Directive application. It deals with the relationship between the Directive and the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities. It describes the transposition of the Directive provisions into the national legislation and its changes since January 1, 2016. The publication is of theoretical nature - it has been created using methods of theoretical research. Practical impact is demonstrated through model examples.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 18:51

Další aplikace