PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ and Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ (Theoretical Model for Research of Lower Secondary School Teachers’ Perceptions of Curriculum Changes). Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, vol. 11, No 2, p. 99-124. ISSN 1802-4637.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ
Name (in English) Theoretical Model for Research of Lower Secondary School Teachers’ Perceptions of Curriculum Changes
Authors PEŠKOVÁ, Karolína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michaela SPURNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr KNECHT (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Orbis scholae, Praha, Karolinum, 2017, 1802-4637.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00095561
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) validizace modelu; model CBAM; dotazník; vnímání kurikulárních změn; učitelé ZŠ
Keywords in English model validation; model CBAM; questionnaire; perception of curriculum changes; lower secondary school teachers
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 8/1/2019 09:44.
Abstract
Příspěvek je metodologickou studií popisující validizaci teoretického modelu, který umožňuje zohledňovat kognitivní (přesvědčení), afektivní (obavy) i behaviorální (jednání, užívání) rovinu vnímání kurikulárních změn (kurikulární reformy) učiteli českých základních škol po deseti letech od jejich zavedení. Cílem studie je 1) představit konstrukci modelu, 2) popsat psychometrické vlastnosti výzkumného nástroje (dotazníku) navrženého na základě tohoto modelu a 3) ověřit konstruktovou validitu modelu na vybraném souboru českých učitelů. Hlavní ideovou inspirací pro tvorbu modelu byl Concerns-Based Adoption Model (CBAM). Prostřednictvím navrženého modelu byly operacionalizovány konstrukty postoje ke kurikulární reformě (stages of concern) a užívání kurikulárních dokumentů (levels of use). Navíc byla pro dokreslení kontextu a odhalení souvislostí mezi sledovanými proměnnými ve výzkumném nástroji zahrnuta také proměnná subjektivně vnímaná zdatnost. Výzkumný soubor hlavního dotazníkového šetření zahrnoval 701 respondentů (učitelů a vedení ZŠ v ČR). Data byla podrobena deskriptivním statistickým analýzám, položkové analýze, exploratorní a konfirmatorní faktorové analýze a dalším analýzám. Na základě těchto analýz bylo nutné původní model několikrát modifikovat, aby teoreticky i metodologicky odpovídal požadavkům a potřebám hodnocení kurikulárních změn v České republice. Přestože lze použitý výzkumný nástroj považovat za validní a reliabilní, neobešla se jeho aplikace bez metodologických komplikací. Jelikož se jedná o první pokus o adaptaci tohoto modelu v takové komplexnosti u nás, upozorňujeme tak i na úskalí, která empirické ověřování navrženého výzkumného nástroje přineslo.
Abstract (in English)
This methodological paper describes the validation of a theoretical model which enables us to capture a cognitive (beliefs), affective (concerns) and behavioural (behaviour, use) level of Czech lower secondary school teachers’ perceptions of curriculum changes ten years after their implementation. The aim of this study is 1) to introduce the development of the model, 2) to describe the psychometric qualities of a research instrument (questionnaire) developed according to this model, and 3) to verify the construct validity of the model in the sample of Czech teachers. The main theoretical inspiration for the model development was the Concerns-Based Adoption Model (CBAM). By means of the model, the constructs attitudes towards the reform (stages of concern) and the use of curricular documents (levels of use) were operationalized. In addition, the variable self-efficacy was included in the research instrument in order to complete the context and reveal relations among variables. The sample of the main survey consisted of 701 respondents (teachers, headteachers and deputy headteachers). Data was analysed by means of descriptive statistical analysis, item analysis, exploratory and confirmatory analysis, etc. Based on these analyses, it was necessary to modify the original model several times so that it could theoretically and methodologically correspond with the requirements and needs of curriculum changes evaluation in the Czech Republic. Although the research instrument can be considered valid and reliable, its application was connected with methodological complications. As it is the first adaptation of the model to such an extent in the Czech Republic, we also pay attention to difficulties brought by the empirical validation of the instrument.
Links
GA15-05122S, research and development projectName: Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/12/2021 03:44