ZAPLETALOVÁ, Dana. Stav poznání raně středověkého hradu Brna (Knowledge of the early medieval Brno castle). Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2017, vol. 30, p. 11-56. ISSN 0524-689X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stav poznání raně středověkého hradu Brna
Name in Czech Stav poznání raně středověkého hradu Brna
Name (in English) Knowledge of the early medieval Brno castle
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Archiv města Brna, 2017, 0524-689X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60100 6.1 History and Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) hrad Brno, raný středověk
Keywords in English Brno castel, early medieval period
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 16:00.
Abstract
Článek se zabývá poznáním raně středověkého hradu Brna. Tento hrad byl již v 1. polovině 11. století důležitým mocenským centrem v rámci Moravy a po jistou dobu v něm sídlila údělná větev Přemyslovců. Ležel v nížinné poloze historického katastru Starého Brna, byl podobně jako jiné soudobé hrady opevněn dřevozemní hradbou, měl dřevozemní zástavbu a byl rozdělen na několik areálů, hlavní rezidenční areál a areály vedlejší neboli nerezidenční. Přesnou podobu tohoto hradu setřela sice následná zástavba, dlouhodobý archeologický výzkum však již přinesl dostatek důkazů, že se nejstarší hrad Brno nacházel v této poloze. V dějinách Brna však v průběhu 12. století došlo k důležité změně jeho struktury. Teprve v této době vzniká osídlení pod jižní částí historického městského jádra a patří sem také výstavba románského kostela sv. Petra. Pravděpodobně spolu s touto prostorovou změnou dochází k přesunu rezidenčního areálu, hradských úřadů, hradského trhu a části podružných hradských areálů do nové polohy. Brno však nepřestává být důležitým královským hradem ani ve 13. století a po vzniku města.
Abstract (in English)
The article deals with the knowledge concerning the early medieval Brno castle. This castle was an important centre of power in Moravia as early as in the first half of the 11th century, and the appanage branch of Přemyslids resided here for a certain time. It was situated in a lowland location of the historical cadastre of Old Brno and had, similarly to other contemporary castles, fortifications made of earth and wood. The constructions were made of wood and earth and the castle was divided into several areas — the main residential area and adjacent, non‑residential areas. The precise form of this castle was erased by the subsequent constructions, but the long‑term archaeological research has brought enough evidence showing that the oldest castle in Brno was situated in this location. An important change in the structure of the city occurred in the history of Brno in the course of the 12th century. The settlement below the southern part of the historical town centre came into existence and the Romanesque St. Peters church was built as well. It was probably in relation to these changes that the residential area, castle authorities, castle market and a part of the non‑residential castle areas were moved to a new location. However, Brno continued to be an important royal castle in the 13th century as well as after the town was established.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
bmd30_zapletalova.pdf   File version Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:00

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Attributes
 

bmd30_zapletalova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
841,5 KB
Hash md5
80b172f5f8658cab89241986dcd95e81
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:00

bmd30_zapletalova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
185 KB
Hash md5
11a9c0c77978695dec7f298de1108ce5
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 02:03