EN

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy
Název anglicky Common education aimed at enhancing the competences of teachers and students in the inclusive school environment
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8757-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 10. 4. 2018 14:52.
Anotace
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků se SVP ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jedná se o specifikaci podpůrných opatření využívaných v inkluzivní škole, přístupy volené učiteli základní škol v inkluzivním vzdělávání, úroveň spolupráce učitele s poradenskými zařízeními, s asistentem pedagoga, uplatňování týmové práce mezi učiteli. Publikace je členěna do sedmi kapitol a dalších subkapitol.
Anotace anglicky
The research monograph deals with the education of students with special educational needs (SEN) in the inclusive class. Its aim is to focus more on topics of inclusive education, teaching and inclusive didactics in the inclusive class, identifying the needs of students with SEN, the concept of early intervention in a heterogeneous class, and the selection of methods and strategies in teaching. The aim of the research is to analyze the factors influencing inclusive education of students with SEN in mainstream schools. This includes the specification of the supportive measures used in the inclusive school, the approaches chosen by primary school teachers in inclusive education, the level of teacher cooperation with counseling facilities and teacher assistant and the application of teamwork among teachers. The publication is divided into seven chapters and other subchapters.
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 14:11

Další aplikace