EN

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8818-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce
Název česky E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce
Název anglicky E-learning as a Tool for Developing EFL Academic Writing
Autoři HUBLOVÁ, Gabriela.
Vydání 1. vyd. Brno, 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8818-4
Klíčová slova česky cizojazyčné akademické psaní v anglickém jazyce; diskurzivní kompetence; kompetence výstavby textu; lexikální koheze; reiterace; gramatická koheze; konjunkce; informační a komunikační technologie; e-learning; elektronická zpětná vazba
Klíčová slova anglicky EFL academic writing; discourse competence; rhetorical organisation; lexical cohesion; reiteration; grammatical cohesion; conjunction; information and communication technology; electronic feedback
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 19. 4. 2018 14:54.
Anotace
Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s využíváním ICT v cizojazyčné výuce z hlediska naplnění soudobých didaktických principů. V centru pozornosti dané publikace stojí posouzení vlivu čistě e-learningového kurzu akademického psaní v anglickém jazyce na rozvoj diskurzivní kompetence participujících studentů. Na základě prezentovaných výzkumných zjištění jsou formulována doporučení pro didaktickou praxi a je zhodnocen přínos účasti v kurzu.
Anotace anglicky
The publication investigates the use of information and communication technology (ICT) in tertiary EFL instruction. It is inspired by three factors, namely the current emphasis on the internalisation of Czech universities, the ongoing search for opportunities for developing learners’ academic writing skills outside the classroom, and the potential that is commonly associated with the use of ICT in EFL instruction in terms of fulfilling current didactic principles. The main focus is placed on the evaluation of the effects of a 100% e-learning EFL academic writing course on the development of discourse competence in participating students. In addition, implications of the research findings in the form of didactic recommendations for syllabus design are presented.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 08:27

Další aplikace