CS

Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání

ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání (Pedagogical-psychological issues of online education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-210-8925-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání
Name (in English) Pedagogical-psychological issues of online education
Authors ČERNÝ, Michal.
Edition 1. vyd. Brno, 130 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8925-9
Keywords (in Czech) kybergogika; psychologie; UX; informační chování; Bloomova taxonomie; elearning
Keywords in English cybergogy; psychology; UX; information behavior; Bloom's taxonomy; elearning
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Changed: 25/1/2019 11:11.
Abstract
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci. Vytváří tak doposud nikde nepublikovaný soubor klíčových témat, která mohou být zajímavá jak pro tutory či designery online vzdělávání, tak také pro výzkumníky v této oblasti. Na ty je zaměřená třetí kapitola, která se věnuje možnostem výzkumu v online prostředí, respektive specifickým postupům a technikám, které zde lze použít. Čtvrtá kapitola se věnuje kognitivní psychologii a pozitivní psychologii, tedy dvěma psychologickým školám, které v online vzdělávání nacházejí nejširší uplatnění. Poslední kapitola je zaměřená na téma informačního chování.
Abstract (in English)
The book focuses on the issues of online education in their pedagogical and psychological form, based on the concept of a cyberlogic concept of online learning. The first part focuses on the new interpretation and use of Bloom's taxonomy. In the second, it focuses on individual themes that are specifically related to online education – from self-evaluation or motivation to memory or gamming. It creates a previously unpublished set of key themes that can be of interest to both tutors and designers of online learning as well as to researchers in the field. The third chapter focuses on the possibilities of research in the online environment, or specific procedures and techniques that can be used here. The fourth chapter deals with cognitive psychology and positive psychology, two psychological schools that find the widest use in online education. The last chapter focuses on the topic of information behavior.
PrintDisplayed: 20/4/2019 14:39

Other applications