ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání
Název anglicky Pedagogical-psychological issues of online education
Autoři ČERNÝ, Michal.
Vydání 1. vyd. Brno, 130 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8925-9
Klíčová slova česky kybergogika; psychologie; UX; informační chování; Bloomova taxonomie; elearning
Klíčová slova anglicky cybergogy; psychology; UX; information behavior; Bloom's taxonomy; elearning
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 24. 7. 2019 14:04.
Anotace
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci. Vytváří tak doposud nikde nepublikovaný soubor klíčových témat, která mohou být zajímavá jak pro tutory či designery online vzdělávání, tak také pro výzkumníky v této oblasti. Na ty je zaměřená třetí kapitola, která se věnuje možnostem výzkumu v online prostředí, respektive specifickým postupům a technikám, které zde lze použít. Čtvrtá kapitola se věnuje kognitivní psychologii a pozitivní psychologii, tedy dvěma psychologickým školám, které v online vzdělávání nacházejí nejširší uplatnění. Poslední kapitola je zaměřená na téma informačního chování.
Anotace anglicky
The book focuses on the issues of online education in their pedagogical and psychological form, based on the concept of a cyberlogic concept of online learning. The first part focuses on the new interpretation and use of Bloom's taxonomy. In the second, it focuses on individual themes that are specifically related to online education – from self-evaluation or motivation to memory or gamming. It creates a previously unpublished set of key themes that can be of interest to both tutors and designers of online learning as well as to researchers in the field. The third chapter focuses on the possibilities of research in the online environment, or specific procedures and techniques that can be used here. The fourth chapter deals with cognitive psychology and positive psychology, two psychological schools that find the widest use in online education. The last chapter focuses on the topic of information behavior.
VytisknoutZobrazeno: 21. 6. 2021 16:17