SPURNÁ, Michaela and Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie (Use of curricular documents by Czech lower secondary school teachers: An application of Johnson’s typology of utilization). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 23, No 1, p. 29-54. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-1-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie
Name in Czech Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie
Name (in English) Use of curricular documents by Czech lower secondary school teachers: An application of Johnson’s typology of utilization
Authors SPURNÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr KNECHT (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/18:00100940
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-1-3
Keywords (in Czech) kurikulární reforma; využívání; kurikulární dokument; školní vzdělávací program
Keywords in English curricular reform; utilization; curricular document; school educational program
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 4/2/2019 12:35.
Abstract
Cílem předkládaného příspěvku je odhalit a popsat jednotlivé typy využívání kurikulárních dokumentů v praxi učitelů základních škol v Česku. Koncept využívání jsme operacionalizovali s využitím Johnsonovy typologie, kterou představujeme v první části textu. Druhá část studie je věnována popisu výsledků kvalitativního empirického šetření, jež spočívalo v aplikaci Johnsonovy typologie na výpovědi 18 učitelů získané prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Ve výrocích zkoumaných respondentů jsme identifikovali tři typy využívání kurikulárních dokumentů: konceptuální, instrumentální a symbolické. Nejvíce respondentů v našem souboru vykazovalo znaky instrumentálního využívání. Pro tento typ využívání je charakteristické, že učitel se stará především o to, aby v reálné praxi bylo z obsahového i formálního hlediska zahrnuto vše, co je v kurikulárních dokumentech uvedeno, bez potřeby jejich inovace. Učitelé, jejichž výroky vykazovaly znaky symbolického využívání, se vyznačovali pochybnostmi o funkčnosti dokumentů a snahou reálně je nevyužívat. Oproti tomu učitelé spadající do oblasti konceptuálního využívání měli potřebu o kurikulárních dokumentech přemýšlet, případně je výrazněji inovovat a měnit a dále s nimi pracovat tak, aby přispívaly ke zvyšování kvality školní výuky.
Abstract (in English)
The aim of the present paper is to reveal and describe the individual ways in which curricular documents are used by Czech lower secondary teachers in their teaching practices. We operationalized the concept of use with Johnson’s typology of utilization, which we describe in the first section of the paper. The second part of the paper describes the results of a qualitative study in which we applied Johnson’s typology to the statements of teachers obtained through semi-structured interviews. We identified three types of use of curricular documents in respondents’ statements: conceptual, instrumental, and symbolic. The results indicate that most of the teachers used curricular documents instrumentally. This means that they ensured that their practice included all of the formal and content features listed in curricular documents without feeling the need to innovate them. Teachers who used curricular documents symbolically showed doubt regarding their usefulness and efforts not to use them. In contrast, teachers who used curricular documents conceptually thought about them, felt the need to innovate and change them, and wanted to use them to further increase teaching quality at their schools.
Links
GA15-05122S, research and development projectName: Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 9/12/2021 04:11