BEJČEK, Josef. Rovnost a slabost v soukromém právu jako vůle a představa? In Ján Lazar, Martina Gajdošová. Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť. 1. vyd. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2018. s. 181 - 224. ISBN 978-80-568-0095-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rovnost a slabost v soukromém právu jako vůle a představa?
Název anglicky Equality and weakness in private law as the will and idea?
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Trnava, Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, od s. 181 - 224, 44 s. 2018.
Nakladatel TYPI Universitatis Tyrnaviensis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00102775
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-568-0095-9
Klíčová slova česky princip rovnosti; zásady soukromého práva; ochrana slabší strany; spotřebitelské právo; statusová partikularizace ochrany
Klíčová slova anglicky Principle of equality; principles of private law; protection of a weaker party; consumer´s protection; protection related to the formal status of the party
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 6. 2019 15:04.
Anotace
Rovnost stran se ztotožňuje s absencí diskriminace. Koriguje se minimálním prahem poctivosti.Je-li výsledek nespravedlivý, zkoumá se nespravedlivost ve vyjednávacím procesu, zatímco když i přes nespravedlivost ve vyjednávacím procesu se dojde ke spravedlivému výsledku, nic se neděje, protože výsledek je přesto uspokojivý. Procedurální nespravedlnost vede k substantivní nespravedlnosti (k velké nerovnosti ve výsledku) jen někdy, ale zdaleka ne vždy; naopak velká nespravedlnost ve výsledku nemusí být kauzálně podmíněna nespravedlností procedurální. V soukromém právu se rovnost chápe jako souřadnost zájmů stran právního vztahu. Jen při křiklavé nerovnosti stran se přistupuje ke kompenzaci faktické nerovnosti prostřednictvím rovnosti v právech a povinnostech (rovnoprávnosti).Zvláštní zacházení není tedy diskriminační, ač se tak může jevit. Statusové hledisko ochrany tzv. slabšího partnera je velmi hrubé a potenciálně nebezpečné. Obecně přijatelný a dostačující by měl být důraz na dobré mravy a férovost smluv mezi kýmkoliv.Sváří se dvě protichůdné tendence. Na jedné straně se soukromé právo partikularizuje - dělí se statusově (stavovsky) na právo podnikatelů (obchodní právo) a „zbytek“. Na druhé straně se prosazují tendence k jednotnému závazkovému právu bez ohledu na osobní status (jednotný „zákazník“).Za šermováním paragrafy se skrývají hodnotové víry, přesvědčení a předsudky a také zájmy účastníků, které jsou úzce spjaty s jejich hodnotami a přesvědčeními.
Anotace anglicky
In private law, equality is understood as equivalence of the interests of parties to a legal relationship. Special treatment is not discriminatory although it may appear so. On the contrary, it would be discriminatory if parties with a diametrically different status were treated the same way. If the result is unfair, unfairness is being examined in negotiation process. On the contrary, if a fair result is achieved although unfairness was present in the negotiation process, everyone is satisfied and there are no legal actions because such a result is satisfying.Procedural injustice leads to substantive injustice (to great inequality in results) only sometimes; on the contrary, any great injustice in results does not have to be causally conditioned by procedural injustice. The status-based viewpoint of protection of the so-called weaker partner is very rough and potentially dangerous. Instead, emphasis on good morals and fairness of contracts between everyone should be generally acceptable and sufficient. There are two opposing tendencies.On one hand, private law is particularised - it is divided by status to law of entrepreneurs (business law) and the “Remainder”.On the other hand, there is a tendency towards a single law of obligations regardless of the personal status (single “customer”). There are hidden deep value beliefs, convictions and prejudices in this area behind brandishing with articles of the legal acts and the interests of the participants, too, being closely connected with their values and beliefs.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 10:12