Informační systém MU
KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu (The magic and the art ot translation). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 pp. ISBN 978-80-210-9017-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kouzlo a umění překladu
Name in Czech Kouzlo a umění překladu
Name (in English) The magic and the art ot translation
Authors KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 80 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Bulgarian
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-9017-0
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 7/9/2018 14:30.
Abstract (in Czech)
Publikace je určena pokročilým studentům, kteří ovládají bulharštinu na stupni C1 a C2 a již se připravují k úspěšnému ukončení svého studia bulharské filologie nebo balkanistiky na Filozofické fakultě MU. Příručka je cenný zdroj pro všechny bulharisty a balkanisty, kteří se zabývají otázkami tlumočení a překládání, a to jak z praktického hlediska, tak i do jisté míry z hlediska teoretického. Texty jsou rozděleny do dvou částí – první je spojená s překladatelskou profesí, se společenskými oblastmi, kde se tlumočník může profesně realizovat, apod. Druhou část tvoří rozhovory s významnými bulharskými překladateli umělecké literatury, v nichž tyto osobnosti sdílejí své zkušenosti a přinášejí pohledy na aktuální otázky, které jsou velmi důležité pro každého překladatele.
Abstract (in English)
The publication is intended for advanced students who have a command of Bulgarian at C1 and C2 level and are already preparing to successfully complete their studies in Bulgarian Philology or Balkan Studies at the Faculty of Arts of Masaryk University. The handbook is a valuable resource for all students who deal with interpreting and translating issues, both from a practical point of view and from a theoretical point of view. The texts are divided into two parts – the first one is related to the translation profession, social areas where the interpreter can professionally realize, etc. The second part consists of interviews with prominent Bulgarian literary translators in which these personalities share their experience and bring insights into the questions, which are up to date and are very important for every translator.
Displayed: 20/5/2019 19:01