KYSELOVSKÁ, Tereza. Působnost práva na internetu. In Polčák, Radim, Matěj Myška, Petr Hostaš, František Kasl, Tereza Kyselovská, Tomáš Lerchner, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Jan Tomíšek, Václav Stupka a Miroslav Uřičař. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2018. s. 29-64, 36 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Působnost práva na internetu
Název anglicky Law and the Internet
Autoři KYSELOVSKÁ, Tereza (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Právo informačních technologií, od s. 29-64, 36 s. Právní monografie, 2018.
Nakladatel Wolters Kluwer, ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Web nakladatele
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00101143
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-045-8
Klíčová slova anglicky Private international law; internet; conflict of laws; jurisdiction; territoriality
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 4. 2019 10:19.
Anotace
Tato kapitola se zabývá problematikou působnosti práva na internetu v soukromoprávních vztazích s mezinárodním (přeshraničním) prvkem, tedy primárně právním odvětvím mezinárodního práva soukromého. Cíle kapitoly se promítají do její struktury. Ve druhé podkapitole vymezíme charakteristické znaky internetu, a jakým způsobem ovlivňují mezinárodní právo soukromé a procesní. Toto právní odvětví je úzce spojeno s principem teritoriality, kterému se věnujeme ve třetí podkapitole. Tyto teoretické úvahy a obecná východiska jsou ve čtvrté podkapitole konkretizována výkladem vlivu internetu na smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, resp. vlivu na pravidla pro určení práva rozhodného a mezinárodní příslušnosti soudů. V páté, předposlední kapitole, se věnujeme možnému budoucímu vývoji v oblasti geolokace a práva, ochrany a přístupu k datům, práva být zapomenut a působnosti práva v jiných, z pohledu dosahu internetu zajímavých, právních odvětví.
Anotace anglicky
This chapter deals with the issue of private law relationships the international (cross-border) element and the internet, i.e. the area of primarily the private international law. The objectives of the chapter are reflected in its structure. In the second subchapter, we define the characteristics of the Internet and how it affects private international law. This legal discipline is closely related to the principle of territoriality, which we are dealing with in the third subchapter. These theoretical considerations and general starting points are concretized in the fourth subsection by interpreting the influence of the Internet on contractual and non-contractual obligations with the international element, influence on the rules governing applicable law and international jurisdiction of the courts. In the fifth, penultimate chapter, we focus on possible future developments in the field of geolocation and law, protection and access to data, the right to be forgotten and the scope of law in other, from the point of view of the Internet, interesting, legal areas.
Návaznosti
GA17-19923S, projekt VaVNázev: Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2019 17:10