PIHERA, Vlastimil and Kateřina RONOVSKÁ. Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací (Foundation principles and limits of their flexibility. The question of the possibility of additional changes in the conditions of the operation of trust funds and foundations). Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, vol. 157, No 9, p. 705-722. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací
Name (in English) Foundation principles and limits of their flexibility. The question of the possibility of additional changes in the conditions of the operation of trust funds and foundations
Authors PIHERA, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor) and Kateřina RONOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, 0231-6625.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00101165
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) fundace; svěřenský fond; nadační fond; správa majetku; ochrana majetku (Asset protection; rekodifikace soukromého práva; trustové právo; změny základních dokumentů
Keywords in English Recodification of private law; trust law; foundation law; foundation; tust fund
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10/7/2020 15:16.
Abstract
Fundace a svěřenské fondy vykazují z funkcionálního pohledu shodné znaky, a proto je vhodné pojímat je ve vzájemné souvislosti. Svěřenský fond, transplantovaný do českého právního řádu jako jedna z forem „trust-like“ institutů, by měl být vykládán v kontextu, z historického pohledu bazálního, fundačního(nadačního) práva. Různé koncepční přístupy uplatňované v jednotlivých evropských jurisdikcích se významně liší co do flexibility fundačních forem, respektive mohutnosti hranic mezi fundací a korporací. „Foundation governance“ je otevřený koncept. Český občanský zákoník se přiklání k velmi flexibilní, liberální koncepci. Ta na jednu stranu otevírá v zásadě nepřeberné množství možností, na druhé straně přenáší na zakladatele riziko nevhodné volby, která ve výsledku může vést též až k celkové nefunkčnosti zvolené struktury.
Abstract (in English)
The article is focused on Foundation principles and limits of their flexibility. The question of the possibility of additional changes in the conditions of the operation of trust funds and foundations
Links
GA17-23288S, research and development projectName: Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 25/3/2023 14:51