Informační systém MU
VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. (Jan Patočka as a guide on the way from the underworld). In Konference Jan Patočka a naše doba. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí.
Name in Czech Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí.
Name (in English) Jan Patočka as a guide on the way from the underworld
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition Konference Jan Patočka a naše doba, 2017.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Filosofie, Jan Patočka, Sókratés, duchovní člověk,Pedagogická fakulta MU
Keywords in English PPhilosophy, Jan Patočka, Socrates, Spiritual Person, Faculty of Education, MU
Tags duchovní člověk, Filosofie, Jan Patočka, Pedagogická fakulta MU, Sókratés
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 3/10/2018 14:33.
Abstract
Příspěvek představuje Jana Patočku jako jednoho z možných průvodců ze světa stínů do světa skutečného, a to na základě tvrzení, že onoho významného českého filosofa lze považovat za představitele tzv. „duchovních lidí“. Patočkovo provázení lze vysledovat v jeho textech, včetně textů souvisejících s jeho pedagogickou činností, ale lze jej spojit i s jeho samotnými pedagogickými misemi. Druhá část textu představuje jednu z nich-jeho čtyřsemestrální učitelské působení na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně v letech 1946-1948. Pedagogická mise Jana Patočky je na Pedagogické fakultě MU chápána doposud jako jeden ze základních kamenů, na nichž byla v roce 1946 samotná fakulta poskytující vysokoškolské vzdělávání učitelům „postavena“. Struktura fakulty v době jejího založení byla vybudována na seminářích. Jedním z nich byl i seminář filosofie, na nějž byl povolán soukromý doc. Jan Patočka z FF UK. Tak se stal Jan Patočka prvním „učitelem filosofie“ na PdF MU.
Abstract (in Czech)
Příspěvek představuje Jana Patočku jako jednoho z možných průvodců ze světa stínů do světa skutečného, a to na základě tvrzení, že onoho významného českého filosofa lze považovat za představitele tzv. „duchovních lidí“. Patočkovo provázení lze vysledovat v jeho textech, včetně textů souvisejících s jeho pedagogickou činností, ale lze jej spojit i s jeho samotnými pedagogickými misemi. Druhá část textu představuje jednu z nich-jeho čtyřsemestrální učitelské působení na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně v letech 1946-1948. Pedagogická mise Jana Patočky je na Pedagogické fakultě MU chápána doposud jako jeden ze základních kamenů, na nichž byla v roce 1946 samotná fakulta poskytující vysokoškolské vzdělávání učitelům „postavena“. Struktura fakulty v době jejího založení byla vybudována na seminářích. Jedním z nich byl i seminář filosofie, na nějž byl povolán soukromý doc. Jan Patočka z FF UK. Tak se stal Jan Patočka prvním „učitelem filosofie“ na PdF MU.
Abstract (in English)
The contribution represents Jan Patoček as one of the possible guidebooks from the world of shadows to the real world, on the basis of the claim that this important Czech philosopher can be considered as representatives of so-called "spiritual people". Patočka's guidance can be traced back to his texts, including texts related to his pedagogical activities, but can be linked to his own pedagogical missions. The second part of the text is one of them - his four-semester teaching at the Faculty of Education of the Masaryk University in Brno in 1946-1948. Jan Patočka's pedagogical mission is still considered to be one of the cornerstones of the Faculty of Education at Masaryk University, where in 1946 the faculty providing the higher education itself was "built" by teachers. The structure of the faculty at the time of its foundation was built on seminars. One of them was a seminar of philosophy, which was called a private doc. Jan Patočka from FF UK. Thus, Jan Patočka became the first "teacher of philosophy" at the MU Faculty of Arts.
Displayed: 19/7/2024 14:52