ČEŠKOVÁ, Eva and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kognitivní dysfunkce u deprese (Cognitive dysfunction in depression). Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2018, vol. 62, No 4, p. 396-404. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kognitivní dysfunkce u deprese
Name in Czech Kognitivní dysfunkce u deprese
Name (in English) Cognitive dysfunction in depression
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2018, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30215 Psychiatry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.333
RIV identification code RIV/00216224:14740/18:00104081
Organization unit Central European Institute of Technology
UT WoS 000442501800006
Keywords (in Czech) kognitivní psychologie; deprese; kognitivní dysfunkce
Keywords in English cognitive psychology; depression; cognitive dysfunction
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Changed: 15/2/2020 15:45.
Abstract
Kognitivní dysfunkce patří k základním příznakům deprese. Má nepochybně význam pro fungování v denním životě, negativně ovlivňuje kvalitu života, návrat do práce a práceschopnost. Nálezy ukazují na mírné postižení více kognitivních domén. Některé komponenty kognitivní dysfunkce mohou souviset se závažností symptomů deprese. Pacienti s depresivní poruchou vykazují obecně nižší celkovou kognitivní výkonnost, což předpokládá globální difuzní postižení kognice. Dle jiné hypotézy je depresivní porucha spojena s výraznější poruchou specifických kognitivních domén, nejvíce exekutivních funkcí a pamětí. Kognitivní dysfunkce se vyskytuje v akutní depresi a může přetrvávat i v remisi. Redukce příznaků u deprese není následována kognitivním zlepšení odpovídajícího stupně. Kognitivní porucha se horší s každou další epizodou a porucha v nesymptomatické fázi souvisí s řadou předchozích epizod. Kognitivní deficit je u schizofrenní, bipolární a depresivní poruchy kvalitativně podobný, avšak rozdíly jsou v závažnosti. Nejvýraznější postižení je v sestupném pořadí u schizofrenní, bipolární a depresivní poruchy. Nejčastěji užívané screeningové nástroje pro měření kognitivní dysfunkce u ostatních psychických poruch, hlavně demence, nejsou dostačující pro stanovení mírné kognitivní poruchy u deprese. Pacientovo subjektivní vnímání kognitivní dysfunkce nesouvisí vždy s výkonem v objektivních neuropsychologických testech. Dnes již byly vyvinuty kognitivní baterie specifické pro afektivní poruchy. Slibný se jeví THINC-it, screeningový nástroj zahrnující objektivní i subjektivní a měření kognitivních funkcí. Je již volně dostupný a aplikovatelný pomocí tabletů nebo počítače.
Abstract (in English)
Cognitive dysfunction is a core component of depressive disorder. Cognitive impairments impact on patient functioning and negatively influence quality of life, return to work and ability to perform adequately at work. The findings show a mild impairment of more cognitive domains. Some of the cognitive deficits may be associated with the severity of psychopathological symptoms of depression. Patients with depressive disorder show a lower global cognitive performance, which means a global diffusion impairment of cognition. According to another hypothesis the depressive disorder is associated with a more pronounced impairment of specific cognitive domains, mostly with impairment of executive and memory functions. Cognitive dysfunction occurs in acute depression and can persist into remission. The alleviation of affective symptoms is often not paralleled by an equal improvement of cognition. With every episode there is a decrease in cognitive function and that inter-episode cognitive function is related to the number of previous episodes. Cognitive deficits are qualitatively similar in schizophrenia and bipolar and unipolar depression However, the severity of impairment differs between these disorders, with the most severe deficits seen in patients with schizophrenia, followed by bipolar disorder, and the least severe deficits noted in individuals with depressive disorder. The mostly used screening tools for measuring cognitive dysfunction in other psychiatric disorders, especially dementia, are not sufficiently sensitive to detect cognitive dysfunction in depression. Further, patient's subjective experience of cognitive dysfunction is not always related to performance on objective neuropsychological measures. Nowadays cognitive batteries more specific to affective disorders have been developed. A promising screening tool is the THINC-it, which includes subjective and objective measures of cognitive function. The THINC-it is yet free downloadable and easily used by tablets and laptops.
Links
LQ1601, research and development projectName: CEITEC 2020 (Acronym: CEITEC2020)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, National Feasibility Programme II
PrintDisplayed: 28/7/2021 13:50