KOUBEK, Petr. Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2018, roč. 68, č. 2, s. 130-154. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci
Název anglicky A Portrait of the Thinking and Behaviour of Teachers of Civics: A multicase study of teachers’ subjective theories of didactic transformation
Autoři KOUBEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogika, Univerzita Karlova, 2018, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Text případové studie Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00104171
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.1014
Klíčová slova anglicky teachers’ subjective theories; subjective theory governing behaviour; the research programme Subjective Theory; case study; pedagogical transformation; school civics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Koubek, Ph.D., učo 424331. Změněno: 1. 3. 2019 10:46.
Anotace
Cílem vícečetné případové studie je doložit, jak se tři kvalifi kované (ne aprobované) učitelky občanské výchovy na druhém stupni velmi dobře hodnocených pražských základních škol vyrovnávají s naléhavostí občanského vzdělávání v dnešní době, v komplexní společnosti s narušenými tradičními vztahy, vazbami, autoritami a hodnotami. Metody: Studie vychází z datové báze vzniklé postupným zkoumáním tří učitelek vyučujících občanskou výchovu, které proběhlo v letech 2015-2017 podle metodologie výzkumného programu Subjektivní teorie (Groeben et al., 1988). Studie se zaměřuje na subjektivní teorie učitelek, které se projevily v zaznamenané výuce, tedy jako handlungsleitende Kognitionen. Výsledky: Ve studii jsou diskutována zjištění, která mohou pro dané učitelky představovat limity profesního rozvoje a kvality výuky. Učitelky jsou sledovány nablízko a dlouhodobě, jejich subjektivní teorie o didaktické transformaci v občanské výchově jsou opakovaně analyzovány, pokaždé z pozměněné perspektivy. Zjištění mají tedy charakter hlubokého, situovaného a kontextově ukotveného poznání daných subjektů. Tím je dána nepřenositelnost zjištění této studie na jiné situace a učitele. Závěry: Výzkum týkající se realizace kurikula občanské výchovy ve školních třídách je - soudě podle autorovi dostupných oborovědidaktických přehledových studií - na počátku. Tato studie by proto mohla sloužit jako inspirační zdroj pro širší výzkum na bázi oborové didaktiky společenských věd.
Anotace anglicky
The goal of the multi-case study was to show how three qualifi ed teachers of education for citizenship (civics) for the senior classes of very highly rated Prague basic schools are coping with the urgent demands of civic education today, in a complex society in which traditional relationships, bonds, authorities and values have been undermined. Methods: Th e study uses a data base created from the results of the progressive exploration of three teachers of civics in the years 2015-2017 employing the methodology go the research programme Subjective Th eory (Groeben et al., 1988). Th e study focuses on the subjective theories of the teachers, as they emerged in recorded teaching, i.e. as handlungsleitende Kognitionen. Results: Th e study discusses fi ndings that may represent the limits of professional development and quality of teaching for the teachers concerned. Th e teachers were monitored in close-up detail and over a lengthy period, their subjective theories about didactic transformation in civics were analyses repeatedly, each time from a shifted perspective. Th e fi ndings thus constitute an in-depth, situated and contextually anchored knowledge of these subjects. Th is means that the conclusions cannot be generalised to other situations and teachers. Conclusions: Research on the realisation of the curriculum for education for citizenship in school classes - to judge by the specialist studies available to the author - in its infancy. Th is study may then serve as a source of inspiration for wider research on the basis of the subject didactics of the social sciences.
Návaznosti
MUNI/A/1244/2016, interní kód MUNázev: Výzkum edukačních procesů, podmínek a prostředků (Akronym: VEPPP)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum edukačních procesů, podmínek a prostředků, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 22:06