ZBÍRAL, David. Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství. Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 1, s. 3-30. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství
Název anglicky Myth, Biblical Exegesis and Theology in Cathar Christianity
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio: revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2018, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00104224
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky katarství; biblická exegeze; teologie; mýtus; legenda; racionalizace mýtu
Klíčová slova anglicky Catharism; biblical exegesis; theology; myth; legend; rationalization of myth
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 24. 3. 2019 20:27.
Anotace
Tento článek shrnuje stav bádání o vztahu mezi mýtem, biblickou exegezí a teologií v katarství a zkoumá různé konfigurace těchto myšlenkových forem ve všech dochovaných katarských textech. V polovině 20. století se o vztahu těchto forem diskutovalo převážně jako o otázce původu a povahy katarství, které bylo chápáno buď jako pokračování gnostické či manichejské mytologie ve středověké Evropě, nebo křesťanský evangelický reformismus založený primárně na Písmu. Mýtus, biblická exegeze a teologie ale nemusí platit za vzájemně výlučné. Interpretace širší křesťanské kultury ostatně dnes uznává významnou roli mýtu v biblické exegezi a teologii. V katarském křesťanství se vztah těchto forem během 13. století proměňuje, přesně stejně jako v širší rodině západního křesťanství 13. století, do níž náleží, ovšem aniž by tyto formy stály v protikladu nebo některá nahradila jinou. Otázka dnes nezní, která z těchto forem byla v katarském křesťanství ranější nebo důležitější, ale jak různé dochované texty interpretují a obohacují dřívější myšlení za použití těchto forem převzatých z širší křesťanské tradice.
Anotace anglicky
This article summarizes previous debates on the relationship between myth, biblical exegesis and theology in Catharism, and studies the different configurations of these forms of thinking in all extant Cathar texts. In the mid-20th century, the relationship was discussed mostly as a question of the origin and nature of Catharism, understood either as a continuation of Gnostic or Manichean mythology within medieval Europe, or Christian evangelical reformism based primarily on the Scripture. However, myth, biblical exegesis and theology need not be seen as mutually exclusive, and the interpretation of larger Christian culture now acknowledges the important part myth plays in biblical exegesis and theology. In Cathar Christianity the relationship of these forms shifts during the 13th century, just as in the larger family of 13th-century Western Christianity it belongs to, but still these forms neither contradict each other nor does one replace the other. Today the question is not which of these forms was earlier or more important in Cathar Christianity but how different extant texts interpret and enrich previous thought using these forms inherited from the wider Christian tradition.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 20:28