POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo informačních technologií
Název anglicky Information Technology Law
Autoři POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ.
Vydání Praha, 656 s. Právní monografie, 2018.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-045-8
Klíčová slova anglicky cyber security; information security; cyberspace; cyberwarfare; computer crimes; information technology law; Internet; electronic documents; Internet domain names; consumer protection; public sector; personal data protection; electronic communication; data rights; database rights; software law; copyright law
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Změněno: 1. 11. 2018 10:46.
Anotace
Kniha se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních technologií. S výjimkou první kapitoly věnované pojmu a metodě práva informačních technologií, se příliš nezaměřuje na obecné otázky, ale naopak cílí na konkrétní problémy. To odpovídá nynějšímu stavu vývoje této stále ještě poměrně nové právnické disciplíny. Původní věda práva informačních technologií se totiž z počátku věnovala převážně základním axiomům tohoto oboru, nicméně nyní mají spíše navrch na sobě na první pohled nezávislé specializované problémy. Kniha se tedy postupně zaměřuje kromě metody práva informačních technologií na místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data veřejného sektoru, ochranu soukromí a osobních údajů, regulaci elektronických komunikací, řešení online sporů a v závěru také na kyberbezpečnost a kyberkriminalitu. Každá kapitola je rozčleněna na obecný popis pojmu a rozbor regulatorního problému, popis jeho vývoje, systematický výklad právní úpravy, partikulární výklad jednotlivých dílčích otázek a shrnutí závěrů z jednotlivých podkapitol.
Anotace anglicky
The book focuses on the most important topics of contemporary IT law. With the exception of the first chapter devoted to the concept and method of information technology law, it does not focus too much on general questions, but instead addresses specific issues. This corresponds to the current state of development of this still relatively new legal discipline. Since the beginning, the original science of information technology law has been devoted mainly to the basic axioms of the field, but nowadays the at the first sight independent specialized problems are priority. The book thus focuses in addition to methods of information technology law on jurisdiction and applicable law online, liability of information society services providers, rights to data and software, electronic documents, domain names, public sector information, protection of privacy and personal data, the regulation of electronic communications, online dispute resolution and also on cybersecurity and cybercrime. Each chapter is divided into general description of the concept, analysis of a regulatory problem, description of its development, systematic explanation of legal regulation, particular interpretation of individual sub-questions and a summary of conclusions from individual subchapters.
VytisknoutZobrazeno: 14. 10. 2019 20:45