CS

Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ and Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (Do they want to stay or leave?). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách
Name in Czech Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách
Name (in English) Do they want to stay or leave?
Authors HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ and Stanislav JEŽEK.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 322 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8889-4
Keywords (in Czech) začínající učitel; dropout; základní školy; profesní socializace; objektivní determinanty socializace
Keywords in English novice teacher; dropout; primary and lower secondary schools; professional socialisation; objective determinants of socialization
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 14/11/2018 15:22.
Abstract
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá I tzv. drop- out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů,  širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol.
Abstract (in English)
One of the factors influencing the quality of teaching is teacher shortage, caused, among other factors, also by drop-out of qualified teachers who leave their schools or the teaching profession. The most vulnerable professional group are novice teachers. The book discusses the findings of a research study realized in Czech primary and lower secondary schools, focusing on the processes of socialization of novice teachers and their objective determinants. The determinants were identified at the interactive level (pupils, class), institutional level (school, colleagues, leadership) and cultural level (close community including parents and broader cultural, social and political context). The authors formulated recommendations for educational policy, teacher educators and school leaders.
Links
GA15-12956S, research and development projectName: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 23/4/2019 14:21

Other applications