VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 170 - 174, 5 s. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí
Název česky Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí
Název anglicky Jan Patočka as a guide on the journey to the underworld
Autoři VONKOVÁ, Erika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Jan Patočka a naše doba, od s. 170 - 174, 5 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00104627
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8958-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018
Klíčová slova česky Filosofie; Jan Patočka; Sókratés; duchovní člověk
Klíčová slova anglicky Philosophy; Jan Patočka; Socrates; Spiritual Person
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 12. 4. 2019 10:34.
Anotace
Příspěvek představuje Jana Patočku jako jednoho z možných průvodců ze světa stínů do světa skutečného, a to na základě tvrzení, že onoho významného českého filosofa lze považovat za představitele tzv. „duchovních lidí“. Patočkovo provázení lze vysledovat v jeho textech, včetně textů souvisejících s jeho pedagogickou činností, ale lze jej spojit i s jeho samotnými pedagogickými misemi. Autorka textu se problémem začlenění Jana Patočky do skupiny intelektuálů s podobným způsobem myšlení, ale i společenským angažmá, ve svém výzkumu dlouhodobě zabývá. Základní metoda, která je v uvedeném textu použita, je metoda analytická směřující zjm. k Patočkovým textům věnovaným Hérakleitovi, Sókratovi, Platónovi a Aristotelovi (texty jako podpora v jeho výuce, včetně výuky na PdF MU v letech 1946 - 1948). Výběr osobností z okruhu antických filosofů, které odpovídají Patočkově definici duchovních lidí (včetně zdůvodnění podle Patočkových kritérií), stejně jako i začlenění Jana Patočky ke skupině duchovních lidí, je původní.
Anotace anglicky
The paper presents Jan Patočka as one of the possible guides from the world of shadows to the real world, based on the claim that the important Czech philosopher can be considered as a representative of the so-called "spiritual people". Patočka's guidance can be traced in his texts, including texts related to his pedagogical activities, but can also be combined with his pedagogical missions. The author of the text deals with the problem of the integration of Jan Patočka into a group of intellectuals with a similar way of thinking, but also social engagement in his research. The basic method used in this text is the analytical method directed at the to Patočka's texts on Heraclitus, Socrates, Plato and Aristotle (texts in support of his teaching, including teaching at the Faculty of Education, Masaryk University, 1946-1948). The selection of personalities from the circle of ancient philosophers who correspond to Patočka's definition of spiritual people (including the Patočka criteria), as well as the integration of Jan Patočka into a group of spiritual people, is original.
VytisknoutZobrazeno: 4. 4. 2020 08:51