VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí (Jan Patočka as a guide on the journey to the underworld). In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 170 - 174. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí
Name in Czech Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí
Name (in English) Jan Patočka as a guide on the journey to the underworld
Authors VONKOVÁ, Erika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Jan Patočka a naše doba, p. 170 - 174, 5 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/18:00104627
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8958-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018
Keywords (in Czech) Filosofie; Jan Patočka; Sókratés; duchovní člověk
Keywords in English Philosophy; Jan Patočka; Socrates; Spiritual Person
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12/4/2019 10:34.
Abstract
Příspěvek představuje Jana Patočku jako jednoho z možných průvodců ze světa stínů do světa skutečného, a to na základě tvrzení, že onoho významného českého filosofa lze považovat za představitele tzv. „duchovních lidí“. Patočkovo provázení lze vysledovat v jeho textech, včetně textů souvisejících s jeho pedagogickou činností, ale lze jej spojit i s jeho samotnými pedagogickými misemi. Autorka textu se problémem začlenění Jana Patočky do skupiny intelektuálů s podobným způsobem myšlení, ale i společenským angažmá, ve svém výzkumu dlouhodobě zabývá. Základní metoda, která je v uvedeném textu použita, je metoda analytická směřující zjm. k Patočkovým textům věnovaným Hérakleitovi, Sókratovi, Platónovi a Aristotelovi (texty jako podpora v jeho výuce, včetně výuky na PdF MU v letech 1946 - 1948). Výběr osobností z okruhu antických filosofů, které odpovídají Patočkově definici duchovních lidí (včetně zdůvodnění podle Patočkových kritérií), stejně jako i začlenění Jana Patočky ke skupině duchovních lidí, je původní.
Abstract (in English)
The paper presents Jan Patočka as one of the possible guides from the world of shadows to the real world, based on the claim that the important Czech philosopher can be considered as a representative of the so-called "spiritual people". Patočka's guidance can be traced in his texts, including texts related to his pedagogical activities, but can also be combined with his pedagogical missions. The author of the text deals with the problem of the integration of Jan Patočka into a group of intellectuals with a similar way of thinking, but also social engagement in his research. The basic method used in this text is the analytical method directed at the to Patočka's texts on Heraclitus, Socrates, Plato and Aristotle (texts in support of his teaching, including teaching at the Faculty of Education, Masaryk University, 1946-1948). The selection of personalities from the circle of ancient philosophers who correspond to Patočka's definition of spiritual people (including the Patočka criteria), as well as the integration of Jan Patočka into a group of spiritual people, is original.
PrintDisplayed: 31/1/2023 15:01