REICHSTÄTER, Jan. Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů : Historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce „patřícího do Evropy“ již dvanáct století. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 16, č. 1, s. 56-67. ISSN 1214-5351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů : Historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce „patřícího do Evropy“ již dvanáct století
Název anglicky Islam of the Volga Tatars versus Islamophobic Stereotypes of the Central Europeans : A Historical Excursion into the Northern Enclaves of the Religion of the Crescent that “Has Already Belonged to Europe” for Twelve Centuries
Autoři REICHSTÄTER, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sacra, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 1214-5351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00104643
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Islám; Tataři; náboženství v Rusku; multikulturalismus v Rusku
Klíčová slova anglicky Islam; Volga Tatars; religion in Russia; multiculturalism in Russia
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D., učo 86571. Změněno: 10. 4. 2019 19:01.
Anotace
V zemích postkomunistické střední Evropy - majících vůbec nejmenší muslimské komunity z celého kontinentu - bývá islám v současnosti nezřídka prezentován prostřednictvím negativních stereotypů coby náboženství bytostně "neevropské", "expanzivní" a "netolerantní". Dějiny i současné reálie islámu praktikovaného povolžskými Tatary představují v tomto kontextu pozoruhodné příklady, neboť uvedené stereotypy významně narušují. Islám pronikl v raném středověku do volžsko-uralského prostoru dříve než křesťanství. Při jeho šíření v prostoru tatarských chanátů nejsou zaznamenány násilné konverze - jako tomu bylo později při expanzi křesťanství doprovázející ruské dobývání. Tradičně islámské oblasti na území současné Ruské federace (konkrétně v Povolží a na Kavkazu) se také staly útočišti vůbec posledních enkláv evropského pohanství. Vzhledem k relativní izolaci od svých předovýchodních ohnisek a také intenzivním kontaktům s neislámskými kulturami v oblasti eurasijských stepí se islám praktikovaný Tatary značně liší od reálií v arabském prostoru, ovšem také v oblastech severního Kavkazu. K dalším faktorům, které ovlivňovaly jeho specifický - relativně sekulární a humanistický - charakter, patří popularita súfismu a džadídismu mezi Tatary během novověké epochy, stejně jako nezbytnost vyrovnávat se s vnějšími tlaky dominantní kultury Ruského impéria, Sovětského svazu i současného postkomunistického Ruska.
Anotace anglicky
Among the inhabitants of the post-Communist Central European countries – with the smallest Muslim minorities of the whole continent – Islam is currently presented through negative stereotypes as a religion essentially “non-European,“ ”expansive,“ and ”intolerant“. Both the history and present-day reality of Tatar Islam represent one of the notable examples which might break such prejudices or generalizations. Islam appeared in the Volga-Ural region during early medieval period earlier than Christianity. Its historical spread within Tatar khanates seems to lack violent conversions, unlike during later expansion of Christian Russians into the region. And also, traditional Islamic areas of the present-day Russian Federation (i.e. Volga and Caucasus regions) served as historical refuges for the last surviving Pagan cultures of Europe. Due to relative isolation from its Middle Eastern focuses, as well as intensive contacts with native cultures around the Eurasian steppes, Tatar Islam notably differs from that of e.g. Arabian, or even North Caucasian populations. Other factors which stimulated its specific – relatively secular and humanistic – character can be seen in the popularity of Sufism and Jadidism during the modern era, as well as the long-standing necessity to cope with various pressures from part of the hegemonic cultures of the Russian Empire, the Soviet Union, and the presentday post-Soviet Russian state.
Návaznosti
MUNI/A/0819/2017, interní kód MUNázev: Nové výzkumné metody v historické religionistice (Akronym: NOVYMHIR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 00:07