KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ and Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. (Railways and European Transport Policy - Ideas, strategies, tools and their applications.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 pp. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace.
Name (in English) Railways and European Transport Policy - Ideas, strategies, tools and their applications.
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš PALETA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk TOMEŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana FITZOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Simona SURMAŘOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vojtěch SURMAŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 165 pp. Železniční reformy, sv. 6, 2018.
Publisher Masarykova univerzita - MuniPress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/18:00104671
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-9099-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018
Keywords (in Czech) železniční reformy; dopravní trh; liberalizace; konkurence na železnici
Keywords in English rail reforms; transport market; libaralization; competition on rails
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 8. 4. 2019 10:05.
Abstract
Kniha uzavírá monografickou ediční řadu Železniční reformy jako její 6. svazek; předchozí svazky se zabývaly jednotlivými aspekty železniční dopravy: modelováním poptávky po přepravě a její predikcí, regulací konkurenčního prostředí na železnici, konkrétními příběhy reforem odvětví ve Velké Británii a v Německu a ekonomickým zhodnocením liberalizace železničních systémů v Evropě. Tento poslední svazek je věnován komplexní analýze a zhodnocení dopravní politiky ve vztahu k železnicím v zemích Evropské unie. Dopravní politika má v rámci hospodářské politiky Evropské unie, národních států, jednotlivých regionů i měst významné postavení, neboť vzhledem k omezenosti přírodních zdrojů a současně rostoucí poptávce po přepravních službách jsou stále naléhavější fiskální, strategické, environmentální a sociální cíle. Celá kniha je rozdělena celkem do šesti kapitol, které tvoří uzavřené celky, jsou zaměřené na určitý aspekt dopravní politiky na železnici a jsou vždy zakončeny dílčím závěrem. Současně však na sebe kapitoly logicky navazují, doplňují se a tvoří tak jeden celek, z nějž je možné odvodit celkové závěry a doporučení.
Abstract (in English)
This monograph deals with the issue of the organization and regulation of transport systems and, above all, the rail transport segment, which is extremely complex in terms of planning, financing and regulation. The book concludes the monographic edition “Railway Reforms” as its 6th volume; the previous volumes addressed individual aspects of rail trans-port: modeling demand for transport and its prediction, regulating the competitive environ-ment on the railways, specific stories of sectoral reforms in the UK and Germany, and eco-nomic appreciation of the liberalization of railway systems in Europe. This last volume is devoted to a comprehensive analysis and assessment of transport policy in relation to the railways in the countries of the European Union. Transport policy has a significant role to play in the economic policy of the European Union, national states, regions and cities, given the scarcity of natural resources and the growing demand for transport services, with fiscal, strategic, environmental and social goals being increasingly urgent. The entire book is divi-ded into six chapters, which form closed units, are focused on a certain aspect of transport policy on the railway and are always concluded by a partial conclusion. At the same time, however, the chapters logically follow and complement each other, forming a whole, from which it is possible to derive overall conclusions and recommendations.
Links
EF16_026/0008430, research and development projectName: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUName: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Acronym: CBA-IP)
Investor: Masaryk University, ITREGEP, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf Licence Creative Commons  File version Kvizda, M. 28. 11. 2018

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 28. 11. 2018 11:02, prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
 • a concrete person Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114
 • a concrete person Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148
 • a concrete person Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690
 • a concrete person Mgr. Hana Fitzová, Ph.D., učo 13908
 • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
 • a concrete person prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., učo 18415
 • a concrete person Mgr. Simona Surmařová, učo 376066
 • a concrete person Mgr. Vojtěch Surmař, učo 376117
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114
 • a concrete person Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148
 • a concrete person Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690
 • a concrete person Mgr. Hana Fitzová, Ph.D., učo 13908
 • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
 • a concrete person prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., učo 18415
 • a concrete person Mgr. Simona Surmařová, učo 376066
 • a concrete person Mgr. Vojtěch Surmař, učo 376117
Attributes
 

DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,8 MB
Hash md5
a3f2a7ed9ea8899ffa1c9f881b2b3a44
Uploaded/Created
Wed 28. 11. 2018 11:02

DP_EU_KNIHA_final_2018.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
483,3 KB
Hash md5
53819951389db7b8f145f083764bb40a
Uploaded/Created
Wed 28. 11. 2018 11:09
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 18:28