VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů (Current problems of present-day Czech, especially of orthography – through the eyes of students). Daruvar: Novinsko izdavačka ustanova Jednota Daruvar, 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů
Name in Czech Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů
Name (in English) Current problems of present-day Czech, especially of orthography – through the eyes of students
Authors VOJTOVÁ, Jarmila.
Edition Daruvar, 2018.
Publisher Novinsko izdavačka ustanova Jednota Daruvar
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) český pravopis, jazyková kultura, vývojové tendence české kodifikace, současná čeština
Keywords in English Czech orthography, cultivation of language, developmental tendencies of Czech codification, present-day Czech
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 11/1/2020 21:34.
Abstract
Příspěvek předkládá námět pro vyučující, jak vzbudit u studentů zájem o kultivovaný jazykový projev: zaměřuje se na aktuální problémy ortografické normy a vývojové tendence kodifikace a vyvrací některé pověry a nepravdy týkající se pravopisu a současného užívání češtiny. Všímá si jazykových novot, sleduje prohřešky proti spisovné češtině i pravopisné normě v textech, kterým dodržování kodifikovaných podob náleží, a upozorňuje na vyjadřovací balast, jazykové manipulace apod. Vše je doloženo autentickými ukázkami pravopisných/jazykových nedostatků z různých typů textu.
Abstract (in English)
The contribution presents a suggestion for teachers to arouse interest of students in cultivated language communication: the focus is on current problems of orthographical norm and developmental tendencies of codification, defeating some superstitions and untruths relating to orthography and current Czech usage. Attention is paid to new phenomena in language, following mistakes in Standard Czech and orthographical norm in texts where the codified form is required and calls attention to excessive means of expression, manipulation through language etc. Everything is supported by authentic examples of orthographical/language errors in various kinds of texts.
Links
MUNI/A/0862/2017, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2018
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/2/2021 06:18