NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu (Using Capability Approach in Child Well-being Assessment). Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, vol. 18, No 6, p. 65-77. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu
Name (in English) Using Capability Approach in Child Well-being Assessment
Authors NAVRÁTILOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální práce, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00104937
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) capability approach; well-being dětí; posouzení
Keywords in English capability approach; children well-being; assessment
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marika Hrubá, učo 165405. Changed: 22. 2. 2019 09:50.
Abstract
Tato studie si klade za cíl přinést implikace pro posouzení dětského blaha, jehož vymezení a měření s sebou přináší v praxi řadu nejasnosti, a to i přesto, že zabezpečení dětského blaha má legislativní oporu. V textu odpovídám na otázku: „Jaké implikace pro posouzení dětského well-beingu přináší sociálním pracovníkům využívání capability přístupu?“ TEORIE: Při posouzení dětského well-beingu vycházím z capability přístupu formulovaného Amartyou Senem (1992, 1993, 1999) a později rozpracovaného Marthou Nussbaumovou (1999, 2000, 2007). Předložený text reflektuje měnící se kontext dětského well-beigu (Ben-Arieh, 2009) v konfrontaci s měnícím se dětstvím (Corsaro, 2005; Aries, 1962), které výrazně vstupují do debat o posouzení dětského well-beingu a jeho měření. METODY: Tato studie je prezentována jako teoretická studie. VÝSLEDKY: Na základě nových poznatků o dětech a dětství v kontextu postmoderních podmínek a předložených konceptuálních předpokladů capability přístupu je patrné, že především Nussbaumové dimenzionální přístup ke capabilitám přináší sociálním pracovníkům nové podněty pro posouzení kvality života a prospívání dětí.
Abstract (in English)
OBJECTIVE: This study aims to bring implications for the assessment of child welfare, which definition and measurement include some uncertainties in practice, even though child welfare has legislative support. In the text, I answer the question: “What implications for assessing child well-being bring social workers the use of the capability approach?” THEORY: When assessing child well-being, I draw on the capability of the approach formulated by Amartya Sen (1992, 1993, 1999) and later elaborated by Martha Nussbaum (1999, 2000, 2007). The presented text reflects the changing context of children’s well-being (Ben-Arieh, 2009) in a confrontation with a changing childhood (Corsaro, 2005; Aries, 1962), which are deeply involved in the debate on assessment of child well-being and its measurement. METHODS: This study is presented as a theoretical study. RESULTS: Based on new findings on children and childhood in the context of postmodern conditions and presented conceptual assumptions of the capability approach, it is clear that Nussbaum’s dimensional approach to capabilities, in particular, brings social workers new impetus for assessing the quality of life and the benefit of children.
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 06:52