SOUČKOVÁ, Lenka, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Kateřina NEBESKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Život ohrožující hypoglykemie u dětského pacienta s infantilní myofibromatózou na léčbě sunitinibem. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 32, č. 2, s. 33-37. ISSN 1212-7973.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Život ohrožující hypoglykemie u dětského pacienta s infantilní myofibromatózou na léčbě sunitinibem
Název česky Život ohrožující hypoglykemie u dětského pacienta s infantilní myofibromatózou na léčbě sunitinibem
Název anglicky Life threatening hypoglycaemia in a child with infantile myofibromatosis
Autoři SOUČKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel MAZÁNEK (203 Česká republika, domácí), Peter MÚDRY (203 Česká republika, domácí), Kateřina NEBESKÁ (203 Česká republika, domácí) a Jaroslav ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc, Solen, 2018, 1212-7973.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30204 Oncology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/18:00105150
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky hypoglykemie; infantilní myofibromatóza; sunitinib; nežádoucí účinek
Klíčová slova anglicky hypoglycaemia; infantile myofibromatosis; sunitinib; adverse effect
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 14. 2. 2019 12:53.
Anotace
Sunitinib patří do skupiny protinádorových léčiv, jejichž mechanismus účinku je založen na inhibici řady tyrozinkinázových receptorů (RKTs), které přispívají k růstu nádoru, patologické angiogenezi a metastatické progresi nádorového onemocnění. Především se jedná o inhibici receptorů pro růstový faktor z destiček (PDGFR), receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3), receptorů faktoru kmenových buněk (Kit), Fms podobné tyrozinkinázy 3 (Flt3, Fms like tyrosine kinase3), receptorů kolonie stimulujícího faktoru (CSF1R) a receptorů pro neurotrofický faktor odvozený od gliálních buněk (RET, glial cell line derived neurotrophic factor receptor). Ačkoli je sunitinib (Sutent®) registrovaný pouze k léčbě dospělých pacientů pro léčbu specifických diagnóz (gastrointestinální stromální tumor (GIST) po selhání léčby imatinibem v důsledku rezistence nebo intolerance, dále metastatický renální karcinom (MRCC) anebo pankreatický neuroendokrinní tumor (pNET) s progresí onemocnění), existují klinické zkušenosti s použitím sunitinibu i u dětských pacientů v režimu „off label“, tedy mimo SPC, k léčbě odlišného typu nádorového onemocnění, kde nádorové buňky vykazují zvýšenou fosforylaci receptorových tyrosinkináz, jejichž aktivitu je sunitinib schopen inhibovat. V článku popisujeme průběh léčby dětského pacienta s infantilní myofibromatózou, kdy po selhání konvenční chemoterapie bylo provedeno genetické a proteomické vyšetření a na jeho základě byl podáván sunitinib. Během léčby sunitinibem se vyskytly nežádoucí účinky, které žádaly úpravu dávkovacího režimu. Jedním ze závažných nežádoucích účinků byla těžká hypoglykemie, která vedla k hospitalizaci pacienta. Tento nežádoucí účinek sunitinibu je nyní zmíněn poprvé v české odborné literatuře u dětského pacienta.
Anotace anglicky
Sunitinib belongs to a group of anticancer drugs whose mechanism of action is based on the inhibition of a number of receptortyrosine kinases involved in tumor growth, pathological angiogenesis and metastatic cancer progression. In particular, sunitinibinhibits the platelet growth factor receptors (PDGFR), vascular endothelial growth factor receptors (VEGFR1,VEGFR2 and VEGFR3), stem cell factor receptor (Kit) like tyrosine kinase 3 (Flt3, Fmslike tyrosine kinase3), a factor stimulatingfactor colony (CSF1R) receptor, and a glial cell derived neurotrophic factor receptor.Although sunitinib (Sutent®) is registered only for the treatment of adult patients with specific diagnoses (gastrointestinal stromaltumor (GIST) after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance, also advanced/metastatic renal cell carcinoma(mRCC) or pancreatic neuroendocrine tumours (pNET) with disease progression), there is clinical experience with the use of sunitinibin pediatric patients in “off-label” mode, outside the SPC, for the treatment of a different type of cancer wherein cancer cellsshow increased phosphorylation of receptor tyrosine kinases, whose activity is capable to be inhibited by sunitinib.In the article we describe the course of treatment of a pediatric patient with infantile myofibromatosis, after the failure of conventional chemotherapy the genetic and proteomic analysis was performed and on basis of the results sunitinib was administered.During treatment with sunitinib, side effects have been reported which required a dose adjustment. One of the serious side effectswas severe hypoglycaemia, which led to the hospitalization of the patient. This adverse effect of sunitinib is mentioned for thefirst time in czech literature in pediatric patient.
Návaznosti
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826, interní kód MU
(Kód CEP: EF16_013/0001826)
Název: CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií, PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
LM2015090, projekt VaVNázev: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (Akronym: CZECRIN)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CZECRIN - Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2022 23:53