Informační systém MU
RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize (Medea as the Protagonist of a Refugee Crisis). In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila; JURÍKOVÁ, Erika; GRUSKOVÁ, Jana. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. p. 66-74. ISBN 978-80-223-4626-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Médeia jako protagonistka uprchlické krize
Name (in English) Medea as the Protagonist of a Refugee Crisis
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, p. 66-74, 9 pp. 2018.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00105824
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-223-4626-9
Keywords (in Czech) Médeia; recepce mýtu; Christa Wolf; „Medea: Stimmen”
Keywords in English Medea; reception of the myth; Christa Wolf; novel „Medea: Stimmen”
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 21/2/2019 15:38.
Abstract
Postava Médeie přitahuje pozornost umělců po mnoho staletí. Do jejího příběhu otiskly svou stopu různé doby s různými společenskými uspořádáními i ideologiemi. Na sklonku 20. století se objevila řada literárních děl usilujících o to, aby Iásonova manželka byla zproštěna viny, kterou jí dlouhé věky literární tradice připisovaly. Mezi tato díla patří i ve studii traktovaný román Medea. Stimmen autorky Christy Wolfové. Wolfová ve svém díle metodou vnitřního monologu několika postav prezentuje různé pohledy na známé události odehrávající se v Kolchidě i v Korintu. Přitom obratně prokazuje mimořádnou znalost mnoha předcházejících podob Médeina mýtu, jednotlivé motivy různých zpracování však staví vždy do nového světla. Stejně jako racionalistickým exegetům mýtu jde Wolfové v první řadě o to, zbavit mýtus fantaskního nánosu tradice. Úspěšně aplikovanou demytizaci prvků vzpírajících se chápání zdravého rozumu – zlatého rouna a Médeiných čarodějných schopností – však Wolfová vzápětí vystřídala mytizací, když ukázala, jak vznikl mýtus o zlovolné vražedkyni a strůjkyni veškeré bídy Korintu. To vše je zasazeno do neobvyklých okolností politické krize v Kolchidě. Román je tak sondou do vztahu mezi politickými uprchlíky (Kolchiďany v čele s Médeiou) a jejich hostiteli (povýšenými Korinťany) a jako takový je i v předložené studii představen.
Abstract (in English)
The character of Medea has attracted the attention of scholars for centuries. Different epochs with various social systems and ideologies have left their imprint on her story. At the turn of the 20th century, a lot of literary works arose aiming to absolve Jason’s wife from the guilt attributed to her over all the long years of literary tradition. The paper deals with one of these works: the novel Medea: Stimmen by Christa Wolf. In her novel, Wolf, with the use of inner monologues of several characters, presents diverse views on the events taking place in Colchis and Corinth. While demonstrating an outstanding knowledge of many antecedent forms of the myth of Medea, she casts a new light on the particular motives of various adaptations. Just like the rationalistic exegetes, Wolf primarily aims to free the myth from the fantastic burden of tradition. Wolf’s successfully applied demythization of features defying all logic (the Golden Fleece and Medea’s magical powers) is quickly replaced with a mythicizing which shows how the myth about an evil killer and initiator of all the poverty in Corinth was created. All these things are situated in the unusual circumstances of a political crisis in Colchis. The novel is therefore a probe into the relationship between political refugees (the people of Colchis with Medea in the lead) and their hosts (the arrogant inhabitants of Corinth), and as such it is presented in this study.
Links
MUNI/A/0916/2017, internal MU codeName: Zkoumání starověkých jazyků, jejich písemnictví a příslušných kultur, včetně jejich recepce – 2018 (Acronym: Staré jazyky, písemnictví, kultury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 27/2/2021 17:58