CS

Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?

DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 276 pp. ISBN 978-80-210-9132-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?
Name (in English) Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?
Authors DRESLER, Petr.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 276 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
ISBN 978-80-210-9132-0
Keywords (in Czech) raný středověk; Pohansko u Břeclavi; zázemí; prospekce; osídlení
Keywords in English Early medieval; Pohansko u Břeclavi; Hinterland; Umland; Field prospection; settlement
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 28/1/2019 09:43.
Abstract
Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od starohradištního do mladohradištního období (od 8. do 12. století). Kromě hledání sídelní struktury byla sledována i problematika odhadu počtu obyvatel raně středověkého centra i jeho subsistenční strategie. Původní představy o síti zemědělských osad zásobujících obyvatele velkomoravského Pohanska byly kriticky revidovány. Byl představen nový model, který vychází z absence časově shodného osídlení, pokud jsme vůbec schopni takové v archeologickém materiálu identifikovat, kritické revize konstrukčních prvků tradičního modelu a nových, či doposud přehlížených dokladů aktivní účasti obyvatel centra na zemědělské činnosti.
Abstract (in English)
The departure point of the study is the project “The Economic Hinterland of a Centre, or Mere Settlements in the Vicinity of a Centre’s Hinterland?” supported by the Grant Agency of the CR that explored the immediate surroundings and hinterland of the Great Moravian fortified centre of Pohansko, near Břeclav. The settlement structure in the vicinity of a densely populated centre and its development from the Early Hillfort period until the Late Hillfort period (8th – 12th centuries) were investigated by means of surface prospection, microprobes and archaeological research. Apart from defining the settlement structure, the number of inhabitants of the early medieval centre was estimated and the subsistence strategy of the population was examined. Earlier conceptions about a network of farming communities supplying the inhabitants of Great Moravian Pohansko were revised and a new model was introduced, based on the absence of chronologically parallel settlement (if this is at all possible to identify in the archaeological material), the revision of the construction elements of the traditional model and new or hitherto marginalized evidence of the active involvement of the centre’s inhabitants in farming.
Links
GAP405/12/0111, research and development projectName: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GPP405/12/P150, research and development projectName: Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 24/4/2019 14:09

Other applications