MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Agile, vývojový stupeň lean nebo úplně nová koncepce? In Gabrhelová G., Lengyelfalusy T. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018. p. 119-127. ISBN 978-80-89732-72-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Agile, vývojový stupeň lean nebo úplně nová koncepce?
Name in Czech Agile, vývojový stupeň lean nebo úplně nová koncepce?
Authors MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK.
Edition 1. vyd. Dubnica nad Váhom, 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou, p. 119-127, 9 pp. 2018.
Publisher Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-89732-72-2
Keywords (in Czech) štíhlá výroba; agilní výroba; trendy ve výrobě; zásobovací řetězec
Keywords in English lean manufacturing; agile manufacturing; trends in production; supply chain
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 26. 3. 2019 08:42.
Abstract
Tento příspěvek se zaměřuje na koncept štíhlé výroby a agilní výroby a srovnává tyto dvě metodiky z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka podle typu produktu a jeho životního cyklu. Rovněž poukazuje na podobnosti těchto dvou přístupů v rámci dodavatelského řetězce. Na základě těchto srovnání se provádí závěrečné shrnutí výsledků. Z výsledků je zřejmé, že jen velmi málo společností na trhu je čistě štíhlá nebo čistě agilní. Každá z těchto dvou metodik je extrémně a je založená na jiném principu. Nejde o novou vývojovou fázi, nýbrž o jinou filozofii, jiný způsob řízení podniku. Proto většina společností skutečně používá hybridní metodiku, ať již účelově a s podrobnými znalostmi chudého a agilního, nebo pouze pomocí zdravého rozumu. Znalost metod a jejich optimalizace je velkou výhodou pro společnosti, protože dodavatelský řetězec jako proces je významnější každý rok a řádně fungující dodavatelský řetězec je hlavní výhodou na trhu.
Abstract (in English)
This paper focuses on the concept of lean production and agile manufacturing, and compares these two methodologies from the perspective of added value for the customer, by product type and its lifecycle. It also points to the similarities between these two approaches within the supply chain. Based on these comparisons, a final summary of the results is made. From the results it is clear that only very few companies in the market are purely lean or purely agile. Each of these two methodologies is extreme in a way and is based on a different principle. It is not a new development stage but a different philosophy, different way of business management. Therefore, most companies actually use a hybrid methodology, whether on purpose and with detailed knowledge of lean and agile, or only by using common sense. The knowledge of the methods and their optimization is a big advantage for companies because the supply chain as a process is more significant year by year and a properly functioning supply chain is a major advantage in the market.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:16