ROUCHALOVÁ, Klára and Jan ROUBAL. Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během odvykací léčby závislosti na alkoholu : zakotvená teorie (Commitment to a lifetime abstinence among addicted in-patients during their alcohol withdrawal treatment : grounded theory). Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 12, No 3, p. 202-218. ISSN 1802-3983.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během odvykací léčby závislosti na alkoholu : zakotvená teorie
Name (in English) Commitment to a lifetime abstinence among addicted in-patients during their alcohol withdrawal treatment : grounded theory
Authors ROUCHALOVÁ, Klára (203 Czech Republic) and Jan ROUBAL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Psychoterapie, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 1802-3983.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00106605
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) závislost na alkoholu; Apolinářský systém léčby; odvykací léčba; závazek k celoživotní abstinenci; self-esteem; self-efficacy; zmocňování; proces zotavení ze závislosti
Keywords in English Alcohol dependency; Apollinaire’s treatment system; alcohol withdrawal treatment; commitment to lifetime abstinence; self-esteem; self-efficacy; empowering; recovery from addicton
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 1. 4. 2019 11:43.
Abstract
Studie přispívá k porozumění terapeutické změně, ke které dochází u pacientů léčících se v odvykací léčbě závislosti na alkoholu dle Skálova modelu. Výzkumnou otázkou je, jak se u pacientů léčících se v 13týdenní režimové odvykací léčbě vyvíjí závazek k celoživotní abstinenci. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 27 pacientů podstupujících léčbu na oddělení č.19 v Psychiatrické nemocnici Brno. Získaná data byla analyzována metodou zakotvené teorie. Výsledná teorie je prezentována formou sekvenčního modelu 4 fází, které popisují, jak se proměňuje závazek pacientů k celoživotní abstinenci. Ústředním konceptem je budování sebeúcty, ke kterému dochází primárně na základě vytváření sebedůvěry a získávání pozitivní zpětné vazby. Výzkumná zjištění jsou diskutována s dosavadními poznatky o procesu zotavování se ze závislosti. Závěrem jsou poskytnuty výzkumné a klinické implikace.
Abstract (in English)
The thesis contributes to the understanding of therapeutic change of in-patients during an alcohol withdrawal treatment based on Skála’s treatment system. Research answers the question how the commitment to a lifetime abstinence develops in patients during their 13 weeks long alcohol withdrawal treatment. The explored group of participants consists of 27 respondents who were hospitalized during the research at the ward no. 19 in the Psychiatric Hospital in Brno. The method of grounded theory analysis was conducted. Final theory is presented through a sequential model of 4 phases which describe the change of patients’ commitment to a lifetime abstinence. The central concept is building of self-esteem that is supported by processed of improving self-efficacy and receiving positive feedback. The research findings are discussed within existing empirical findings on the process of addiction recovery. Finally, the research and clinical implications are provided.
Links
MUNI/A/1024/2016, interní kód MUName: Změna v psychoterapii: intenzivní případové studie
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:00