KYLOUŠEK, Petr. L’apocalypse selon Marie-Claire Blais. In Letendre, Daniel; Nardout-Lafarge, Élisabeth. Lectures de Marie-Claire Blais. 1. vyd. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2019. s. 119-134. ISBN 978-2-7606-4014-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L’apocalypse selon Marie-Claire Blais
Název česky Apokalypsa podle Marie-Claire Blais
Název anglicky The Apocalypse according to Marie-Claire Blais
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Montréal, Lectures de Marie-Claire Blais, od s. 119-134, 16 s. 2019.
Nakladatel Les Presses de l'Université de Montréal
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Kanada
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00109541
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-2-7606-4014-6
Klíčová slova česky Marie-Claire Blais; apokalyptická obraznost; narativní éthos; narativní polyfonie
Klíčová slova anglicky Marie-Claire Blais; apocalyptic imaginary; ethos; narrative polyphony
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D., učo 103619. Změněno: 24. 2. 2020 11:01.
Anotace
La thématique apocalyptique, notamment dans le cycle de Soifs, n’est pas un phénomene isolé dans le paysage littéraire québécois. Rappelons a ce propos les noms de Jocelyne Saucier, Nicolas Dickner, Gaétan Soucy ou Michel Tremblay et les critiques consacrées a leurs oeuvres. Toutefois l’imaginaire apocalyptique de Marie-Claire Blais se distingue par son insistance, son intensité et sa modulation mi narrative, mi lyrique. Un des éléments de la thématique apocalyptique est non seulement l’idée de la catastrophe, mais surtout la question du Mal et du Bien qui polarise l’axiologie. L’éthos a une fonction éminemment narrative, car il est susceptible de donner un sens au récit en rattachant l’histoire des particuliers a la grande Histoire, l’individuel au collectif, au transcendant. Car c’est la que l’imaginaire, la thématique, mais aussi l’enargeia structurante, qui conditionne et justifie l’écriture, se rejoignent. Pour saisir la dynamique qui, dans le contexte de l’oeuvre de Marie-Claire Blais, a contribué a l’émergence de la sensibilité apocalyptique, les principaux points de repere sont Une saison dans la vie d’Emmanuel (1966), Visions d’Anna (1982), Pierre (1986) et le cycle de Soifs (1995-2015). Dans cette perspective, la thématique apocalyptique apparaît comme une transformation du roman d’adolescent des années 1960 par un élargissement de la prise de vue qui d’individuelle et familiale se fait communautaire. En suivant ce changement de la conception scripturale, notre étude se propose d’analyser la construction de l’univers apocalyptique: configuration des personnages, évolution de la polyphonie narrative, themes récurrents, éléments de l’imaginaire, construction de l’émotion lyrique. On notera que la narration se détache de l’ironie subversive des premieres oeuvres pour adopter une stratégie a la fois pluraliste et fusionnelle qui tout en s’accordant a l’harmonia mundi confere une place grandissante au rôle de l’art et de la création comme éléments transfigurateurs de la mémoire et de l’histoire.
Anotace česky
Apokalyptické téma není izolovaným fenoménem v quebecké litteratuře vzácné. Připomeňme si jména Jocelyne Saucierové, Nicolase Dicknera, Gaétana Soucyho nebo Michela Tremblaye a kritické studie věnované jejich tvorbě. V tomto kontextu se apokalyptická představivost Marie-Claire Blaisové však vyznačuje zvláštní naléhavostí, intenzitou a modulací, která je napůl narativní, napůl lyrická. Jedním z prvků tématu apokalypsy není pouze sama katastrofa, ale především otázka zla a dobra spojená s polarizovanou axiologií. V tomto kontextu má étos narativní funkci, protože je schopen dát příběhu význam tím, že propojuje soukromý život s velkými dějinami, jednotlivce s kolektivem a kolektiv i jedince s transcendentem. Právě zde apokalyptická představivost vytváří strukturní enargeiu, která podmiňuje a opravňuje samo psaní. V díle Marie-Claire Blaisové se apokalyptická tematika mění v závislosti na jednotlivých tvůrčích obdobích reprezentovaných romány Une saison dans la vie d'Emmanuel (1966), Visions d'Anna (1982), Pierre (1986) a cyklem Soifs (1995-2015). V tomto tvůrčím vývoji se apokalyptické téma jeví jako transformace románu adolescence ze 60. let 20., přičemž dochází k rozšíření narativních strategií i rozšíření tematického registru z individuální a rodinné tematiky ke komunitní. Koncepční proměna strategie psaní se promítá do hlavních složek apokalyptického světa Marie-Claire Blaisové: do konfigurace postav, vývoje narativní polyfonie, do návratných témat, do konstrukce lyrické emoce. Podstatně se také mění tón vyprávění: podvratná ironie raných děl přechází v pluralistickou a fuzionální strategii, která souzní s hledáním harmonie mundi a v umění a tvorbě hledá transfigurující momenty paměti a historie.
Anotace anglicky
The apocalyptic theme, namely in the cycle Soifs, is not an isolated phenomenon within the literary landscape of Quebec. Let us recall the names of Jocelyne Saucier, Nicolas Dickner, Gaétan Soucy or Michel Tremblay and the critics devoted to their works. However, the apocalyptic imagination of Marie-Claire Blais is distinguished by its insistence, its intensity and its modulation that is half narrative, half lyric. One of the elements of the apocalyptic theme is not only the idea of catastrophe, but above all the question of Evil and Good linked to a polarized axiology. In this context, ethos has an eminently narrative function, for it is capable of giving meaning to the story by relating the private life to the great History, the individual to the collective and both of them to the transcendent. This is the point where imaginary and topics enter the structuring enargeia which conditions and justifies writing. In the context of Marie-Claire Blais’ works, the emergence of apocalyptic sensitivity will refer to single creative periods represented by Une saison dans la vie d’Emmanuel (1966) Visions d’Anna (1982), Pierre (1986) and the cycle Soifs (1995-2015). In this perspective, the apocalyptic theme appears as a transformation of the adolescent novel of the 1960s by an enlargement of the narrative strategies that from individual and family topics head to a communitary approach. Observing this conceptual change of the writing strategy, our study proposes to analyze the major constituent parts of Marie-Claire Blais’ apocalyptic universe: character configuration, evolution of narrative polyphony, recurring themes, components of the imaginary, construction of lyrical emotion. An evolution will be noted in the narration: the subversive irony of early works shifts to a pluralistic and fusional strategy, being in search of the harmonia mundi and giving a growing role to art and creation as transfiguring elements of memory and history.
Návaznosti
MUNI/A/1094/2018, interní kód MUNázev: Románské jazyky a románské literatury 2019 (Akronym: ROMJAZLIT19)
Investor: Masarykova univerzita, Románské jazyky a románské literatury 2019, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 18:52