UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Eliška HORSKÁ a Lenka PIVODOVÁ. Vývoj vazby k blízkým osobám od raného dětství do dospělosti : přehledová studie o vazbové hierarchii. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2019, roč. 63, č. 2, s. 210-225. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj vazby k blízkým osobám od raného dětství do dospělosti : přehledová studie o vazbové hierarchii
Název anglicky Development of multiple attachment relationships from infancy to adulthood : A review of attachment hierarchy
Autoři UMEMURA, Tomotaka (392 Japonsko, domácí), Lenka LACINOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eliška HORSKÁ (203 Česká republika, domácí) a Lenka PIVODOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR, 2019, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.478
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00107390
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000484132600007
Klíčová slova česky vazbová hierarchie; teorie vazby; vztahy mezi rodiči a dětmi; partnerské vztahy; vrstevnické vztahy
Klíčová slova anglicky attachment hierarchy; attachment theory; parent-child relationship; romantic relationship; peer relationship
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 31. 10. 2019 10:57.
Anotace
Tato studie shrnuje teoretická vysvětlení vazbové hierarchie. Podle evoluční perspektivy se v situaci ohrožení sebe či vazbových osob aktivuje vazbové chování k tomu, aby bylo dosaženo blízkosti a emoční opory u vazbových osob, což jsou v raném dětství pečovatelé a později dále ve vývoji partneři. I když empirické studie využívají pro zkoumání v raném dětství a dále ve vývoji různých metod (pozorování a sebeposuzovací metody), je uvedený teoretický předpoklad podložen konzistentně empirickými výsledky od raného dětství až do dospělosti. Vazbová hierarchie je v rámci výzkumu aktuálním výzkumným tématem a k jeho řešení přispívají významně i studie tuzemské provenience. Bylo zjištěno, že vazbové preference partnerů u mladých dospělých jsou vzájemně propojeny s preferencemi pro přátele, ale nikoli s preferencemi rodičů. Závěrečné práce českých studentů přinesly zjištění týkající se hierarchie citové vazby u specifických populací s využitím vzorků účastníků vykonávajících vysoce riziková povolání, starších dospělých a mladých drogově závislých dospělých. Závěr studie nastínil směry budoucího výzkumu. Existuje jen omezený počet studií zkoumajících podkategorie vazbové hierarchie, úlohu přátel při přechodu z dětství do dospělosti a důsledky odchylek od normativních vzorců v rozvoji vazbové hierarchie.
Anotace anglicky
This review summarized theoretical explanations on attachment hierarchy. Drawing upon the evolutionary perspective, during emergency situations for self and attachment figures, people activate their behaviors to seek closeness and emotional support toward their attachment figures who are the caregivers in infancy and young childhood and the romantic partner in older childhood and beyond. Although empirical studies use different methods between studies for infants and young children and studies for older children and beyond (observational and self-report methods, respectively), this theoretical idea has been supported consistently from infancy to adulthood. In addition, authors highlighted that attachment hierarchy is a timely research topic in attachment research, and Czech studies have been contributing to the research field. Specifically, authors demonstrated that young adults’ romantic preferences were interdependent with their friend preferences but not with their parental preferences. Czech students’ theses demonstrated unique attachment hierarchies in special populations, employing samples of participants with life-threatening jobs, older adults, and young adults with drug problems. Finally, authors focused on future research directions. There is only a limited number of studies exploring subcategories of attachment hierarchy, roles of friends during the transition from childhood to adulthood, and outcomes of deviation from normative patterns of attachment hierarchy development.
Návaznosti
GA16-03059S, projekt VaVNázev: Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (Akronym: VVvA)
Investor: Grantová agentura ČR, Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 02:34