FOLGAR-CAMEÁN, Yeray a Miloš BARTÁK. Evaluation of photosynthetic processes in Antarctic mosses and lichens exposed to controlled rate cooling: Species-specific responses. Czech Polar Reports, Masarykova univerzita, 2019, roč. 9, č. 1, s. 114-124. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2019-1-10.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluation of photosynthetic processes in Antarctic mosses and lichens exposed to controlled rate cooling: Species-specific responses
Název česky Hodnocení fotosyntetických procesů antarktických mechů a lišejníků vystavených řízenému ochlazování: Druhově specifické reakce
Autoři FOLGAR-CAMEÁN, Yeray (724 Španělsko) a Miloš BARTÁK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Czech Polar Reports, Masarykova univerzita, 2019, 1805-0689.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00109883
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPR2019-1-10
Klíčová slova česky teplotní stres; fluorescence chlorofylu; lineární ochlazování; antarktické druhy; adaptace na chlad; odolnost vůči chladu
Klíčová slova anglicky temperature stress; chlorophyll fluorescence; linear cooling; Antarctic species; cold adaptation; cold resistance
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 16. 3. 2020 11:36.
Anotace
Antarctic regions involve a great variety of habitats characterized by environmental stressors and life forms of autotrophic organisms with unique survival and functioning mechanisms. Lichens and mosses from these regions, similarly to high altitude alpine locations, have evolved physiological adaptations to perform photosynthesis at subzero temperatures. In this study we applied linear cooling technique in order to analyze interspecific differences in primary photosynthetic processes in Antarctic species affected by low and subzero temperature stress. We exposed Sanionia uncinata, Rhizoplaca aspidophora, Ochrolechia frigida, Cladonia sp., Himantormia lugubris and Umbilicaria decussata to the cooling from 20 to -35°C at a constant rate of 2°C min-1 . Fluorometric parameters were measured during the cooling experiments: FV/FM - potential yield of photosynthetic processes in photosystem II, and F0 - minimal chlorophyll fluorescence. All the species showed S-curves for FV/FM in response to decreasing temperature and interspecific differences in the parameters of S-curve equation. Critical temperature for FV/FM was found -35°C for U. decussata, while the other species ranged between -16 to -20°C. The changes of F0 with thallus temperature decrease were species-specific. F0 decrease followed by an increase was found with cooling from 20 to -20°C, and from -20 to -35°C, respectively, in the majority of cases. These results suggest that the experimental moss and lichen species from Antarctica have a high resistance to freezing temperatures. The underlying physiological mechanisms are constitutive features of Antarctic lichens and mosses. They are a crucial part of the adaptation and short-term acclimatory changes in ecophysiological performance of the organisms in harsh polar environments.
Anotace česky
Antarktické oblasti zahrnují velké množství biotopů charakterizovaných environmentálními faktory stresory a formy života autotrofních organismů s jedinečným přežitím a fungováním mechanismů. Lišejníky a mechy z těchto oblastí, podobně jako vysokohorská vysokohorská oblast Na těchto místech se vyvinuly fyziologické adaptace k aktivitě fotosyntézy na mrazové teploty. V této studii jsme použili lineární chladicí techniku k analýze interspecifické rozdíly v primárních fotosyntetických procesech u antarktických druhů vlivem nízkého a subzerového teplotního stresu. Vystavili jsme Sanionii uncinata, Rhizoplaca aspidophora, Ochrolechia frigida, Cladonia sp., Himantormia lugubris a Umbilicaria decussata na chlazení z 20 na -35 ° C konstantní rychlostí 2 ° C min-1 . Fluorometrické parametry byly měřeny během experimentů chlazení: FV / FM - potenciální výnos fotosyntetických procesů ve fotosystému II a F0 - minimální fluorescence chlorofylu. Všechny druhy vykazovaly S-křivky pro FV / FM v odezvě na klesající teplota a mezidruhové rozdíly v parametrech S-křivky rovnice. Kritická teplota pro FV / FM byla nalezena -35 ° C pro U. ostatní druhy se pohybovaly v rozmezí -16 až -20 ° C. Změny F0 s teplotou tall pokles byl druhově specifický. Snížení F0 následované zvýšením bylo zjištěno u chlazení z 20 na -20 ° C a -20 až -35 ° C, ve většině případů. Tyto výsledky naznačují, že experimentální mech a lišejníky z Antarktidy mají vysokou odolnost vůči teplotám mrazu. Základní fyziologické mechanismy jsou konstitutivními rysy antarktických lišejníků a mechů. Jsou rozhodující součástí adaptačních a krátkodobých aklimatizačních změn v ekofyziologii výkonnost organismů v drsném polárním prostředí.
Návaznosti
EF16_013/0001708, projekt VaVNázev: ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů (CzechPolar2)
LM2015078, projekt VaVNázev: Česká polární výzkumná infrastruktura (Akronym: CzechPolar2)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Folgar-Camean_web.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Barták, M. 11. 6. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 1. 10. 2020 06:22