KAŇÁK, Jan. „Ale hlavně, když se to trénuje“ : Výcviková profesionalita a primární profesní identita sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 3, s. 82-99. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Ale hlavně, když se to trénuje“ : Výcviková profesionalita a primární profesní identita sociální práce
Název anglicky “But Especially When it is Practiced” : Trained Professionalism and the Primary Professional Identity of Social Work
Autoři KAŇÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50901 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00110092
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky social work; trained professionalism; primary identity; borders of profession
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 11. 12. 2019 15:11.
Anotace
Abstrakt CÍLE: Předkládaný text si klade za cíl odpovědět na otázku: Jak absolvovaný výcvik krizové intervence ovlivňuje zachování hranic oborové specificity u sociálních pracovnic, křesťanek, v organizacích poskytujících krizovou pomoc? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V textu vycházím z diskursivní povahy sociální práce, definuji profesionální diskurs a následně se blíže věnuji specializaci v sociální práci. V ní je podstatné definování primární profesionální identity, kterou spojuji s konceptem Person-in-Environment. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita data z  šířeji zaměřeného výzkumu, která vznikala formou polo-strukturovaných rozhovorů. Analyzována byla za využití prvků konstruktivistické zakotvené teorie. VÝSLEDKY: Výstupy výzkumu popisují koncept Výcvikové profesionality. Definují základně jeho charakteristiky a zároveň poukazují na to, že aby nedocházelo k rozpouštění hranic oboru, je potřeba, aby sociální pracovníci vycházeli při pohledu na situaci krize z konceptu PIE. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text je možné využít v praxi jako vodítko pro zachování oborové specificity i v situacích specializace sociálních pracovníků. Na úrovni pregraduální přípravy a celoživotního vzdělávání pak jako podnět k zamyšlení se nad vhodností akcentovat PIE jako primární profesionální identitu. Stejně tak je možné jej vnímat jako další příspěvek k diskusi o profesionalitě sociální práce jako oboru.
Anotace anglicky
OBJECTIVES: The text aims to answer the question: How does crisis intervention training affect the maintenance of the boundaries of social workers, especially Christians, in organizations providing crisis intervention services? THEORETICAL BASE: The text is based on the discursive nature of social work, and defines professional discourse and specialization in social work. The primary professional identity is associated with the Person-in-Environment concept (PIE). METHODS: The answer to the research question was found by using data from broader research that emerged from semi-structured interviews. They were analyzed by using elements of constructivist- -grounded theory. OUTPUTS: The outcomes of the research describe the concept of Trained Professionalism. They define the basis of its characteristics and, at the same time, point out that, in order to avoid the dissolution of the boundaries of the field, social workers need to look at the crisis situation through the PIE concept. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: The text could be used in practical settings as a guideline for preserving professional specificity and situations of specialization of social workers. It could be used as a stimulus to thinking about PIE and professional social work in undergraduate and life-long education.
Návaznosti
MUNI/A/0784/2017, interní kód MUNázev: Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci
Investor: Masarykova univerzita, Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 13:37