KAŇÁK, Jan. „Ale hlavně, když se to trénuje“ : Výcviková profesionalita a primární profesní identita sociální práce (“But Especially When it is Practiced” : Trained Professionalism and the Primary Professional Identity of Social Work). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, vol. 19, No 3, p. 82-99. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „Ale hlavně, když se to trénuje“ : Výcviková profesionalita a primární profesní identita sociální práce
Name (in English) “But Especially When it is Practiced” : Trained Professionalism and the Primary Professional Identity of Social Work
Authors KAŇÁK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50901 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00110092
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English social work; trained professionalism; primary identity; borders of profession
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 11. 12. 2019 15:11.
Abstract
Abstrakt CÍLE: Předkládaný text si klade za cíl odpovědět na otázku: Jak absolvovaný výcvik krizové intervence ovlivňuje zachování hranic oborové specificity u sociálních pracovnic, křesťanek, v organizacích poskytujících krizovou pomoc? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V textu vycházím z diskursivní povahy sociální práce, definuji profesionální diskurs a následně se blíže věnuji specializaci v sociální práci. V ní je podstatné definování primární profesionální identity, kterou spojuji s konceptem Person-in-Environment. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita data z  šířeji zaměřeného výzkumu, která vznikala formou polo-strukturovaných rozhovorů. Analyzována byla za využití prvků konstruktivistické zakotvené teorie. VÝSLEDKY: Výstupy výzkumu popisují koncept Výcvikové profesionality. Definují základně jeho charakteristiky a zároveň poukazují na to, že aby nedocházelo k rozpouštění hranic oboru, je potřeba, aby sociální pracovníci vycházeli při pohledu na situaci krize z konceptu PIE. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text je možné využít v praxi jako vodítko pro zachování oborové specificity i v situacích specializace sociálních pracovníků. Na úrovni pregraduální přípravy a celoživotního vzdělávání pak jako podnět k zamyšlení se nad vhodností akcentovat PIE jako primární profesionální identitu. Stejně tak je možné jej vnímat jako další příspěvek k diskusi o profesionalitě sociální práce jako oboru.
Abstract (in English)
OBJECTIVES: The text aims to answer the question: How does crisis intervention training affect the maintenance of the boundaries of social workers, especially Christians, in organizations providing crisis intervention services? THEORETICAL BASE: The text is based on the discursive nature of social work, and defines professional discourse and specialization in social work. The primary professional identity is associated with the Person-in-Environment concept (PIE). METHODS: The answer to the research question was found by using data from broader research that emerged from semi-structured interviews. They were analyzed by using elements of constructivist- -grounded theory. OUTPUTS: The outcomes of the research describe the concept of Trained Professionalism. They define the basis of its characteristics and, at the same time, point out that, in order to avoid the dissolution of the boundaries of the field, social workers need to look at the crisis situation through the PIE concept. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: The text could be used in practical settings as a guideline for preserving professional specificity and situations of specialization of social workers. It could be used as a stimulus to thinking about PIE and professional social work in undergraduate and life-long education.
Links
MUNI/A/0784/2017, interní kód MUName: Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 19:46