Informační systém MU
MURAS, Adam. Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. 7. 2019, Polsko. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation
Název česky Nemateriální kulturní dědictví v prostoru a čase. Výzkumy tradičních lidových obyčejů ve druhé polovině 20. století a jejich přínos pro analýzu současného stavu
Autoři MURAS, Adam (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. 7. 2019, Polsko, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Program konference Informace o konferenci
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00110094
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky kulturní dědictví; tradiční lidové obyčeje; digitalizace; katalogizace
Klíčová slova anglicky cultural heritage; traditional folk customs; digitalisation; catalogisation
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 19. 2. 2020 15:16.
Anotace
The second half of the last century saw a wide range of ethno-cartographic researches which analysed the life-time of traditional folk customs in the then society. This research was conducted mainly via questionnaire surveys within the activity of the Czech Ethnological Society or particular ethnological institutions. The central motivating idea of those surveys was to capture the shifts in meaning and locations, which occurred in the 20th century in the field of traditional festivities associated mainly with the annual cycle. One of the current trends in ethno-cartography is aimed at the use of that former research to analyse the ongoing situation. The digitization of older questionnaire surveys has brought up new opportunities of using the surveys subsequently as source materials for works analysing the current situation via return research. Especially ethno-cartography makes it possible to involve modern technologies (web presentations, on-line interactive maps etc.) for the subsequent presentation of research outcomes in front of the professional and the amateur public, or as a teaching material for the students of the discipline. This contribution deals with one of the topical ethno-cartographic projects, which is the Interaktivní atlas výskytu lidových obyčejů na Moravě (Interactive Atlas of Folk Customs Presence in Moravia) that has been compiled at the Department of European Ethnology at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno since 2018. The digitized questionnaires used for several surveys in the second half of the 20th century have become the core material for it. These questionnaires are then used as a starting point for the study of long-term trends in the research of traditional folk customs in present-day society. The Atlas has also been conceived as a teaching material, which can provide the ethnology students with a source of information on festivities and their geographical locations in Moravia.
Anotace česky
Během druhé poloviny minulého století byla realizována celá řada etnokartografických výzkumů analyzujících životnost tradičních lidových obyčejů v tehdejší společnosti. Tyto výzkumy vznikaly především prostřednictvím dotazníkových šetření v rámci působnosti České národopisné společnosti či jednotlivých etnologických pracovišť a jejich ústřední motivací bylo zachycení významových a lokalizačních posunů, ke kterým během 20. století docházelo při praktikování tradičních festivit spojených především s ročním cyklem. Jedním ze současných trendů na poli etnokartografie je využívání výstupů z těchto dřívějších výzkumů pro analýzu aktuálního stavu. Díky digitalizaci starších dotazníkových šetření se objevují nové možnosti pro jejich následné využití formou výchozího materiálu pro práce analyzující prostřednictvím návratových výzkumů současný stav. Především v oblasti etnokartografie se také nabízí zapojení moderních technologií (webové prezentace, online interaktivní mapy aj.) pro následnou prezentaci výzkumných výstupů nejen mezi odbornou, ale také laickou veřejností či jako výukový materiál pro studenty oboru. Tento příspěvek se věnuje jednomu z aktuálně vznikajících etnokartografických projektů, kterým je Interaktivní atlas výskytu lidových obyčejů na Moravě, vytvářený od roku 2018 na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Stěžejním materiálem jsou zde právě digitalizované dotazníky několika šetření ze druhé poloviny 20. století, které následně slouží jako výchozí bod pro studium dlouhodobých trendů na poli výzkumu tradičních lidových obyčejů v současné společnosti. Tento atlas je však také koncipován jako výukový materiál, který může studentům etnologie poskytnout zdroj informací jak o samotných festivitách, tak jejich geografické lokalizaci na území Moravy.
Návaznosti
MUNI/A/1091/2018, interní kód MUNázev: Dynamika funkcí a interpretací nemateriálního kulturního dědictví (Akronym: Dynamika ICH)
Investor: Masarykova univerzita, Dynamika funkcí a interpretací nemateriálního kulturního dědictví, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 22. 7. 2024 22:54