KUBEŠ, Martin and Jaromír LEICHMANN. Geochemie, petrografie a mineralogie ultrabazických hornin gföhlské jednotky moldanubika – nové poznatky o jejich původu a vývoji (Geochemistry, petrography and mineralogy of ultrabasic rocks from the Moldanubian Zone (Gföhl Unit) - new knowledge of their origin and evolution). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geochemie, petrografie a mineralogie ultrabazických hornin gföhlské jednotky moldanubika – nové poznatky o jejich původu a vývoji
Name (in English) Geochemistry, petrography and mineralogy of ultrabasic rocks from the Moldanubian Zone (Gföhl Unit) - new knowledge of their origin and evolution
Authors KUBEŠ, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaromír LEICHMANN (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10505 Geology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/19:00110760
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87487-24-2
Keywords (in Czech) ultrabazika; serpentinit; geochemie; zemský plášť
Keywords in English ultrabasic rocks; serpentinite; geochemistry; Earth's mantle
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Kubeš, učo 397225. Changed: 24/9/2019 13:23.
Abstract
Z regionálně-geologického pohledu, lze na základě prostorové asociace serpentinitů s eklogity a HP granulity, geochemie samotných serpentinitů (vysoký obsah Ti ~ 132-730 ppm, zvýšené koncentrace Yb dosahující až 0,35 ppm a distribuce REE) a chemického složení Cr-spinelidů usuzovat, že se studovaná ultrabazika vyvíjela v prostředí subdukční zóny (Deschamps et al. 2013), která se utvářela v důsledku kolize mezi bohemikem a moldanubikem v průběhu HP-HT etapy variské orogeneze, což koresponduje s geochronologickými daty z ultrabazik (Sm-Nd ~ 336-339 Ma; viz Medaris et al. 2005), srovnatelnými s výsledky izotopických rozborů U-Pb metamorfních zirkonů z gföhlských granulitů (338-347 Ma; viz Kröner et al. 2000).
Abstract (in English)
From a regional geological point of view, ultrabasic rocks correspond to subduction-related serpentinites, based on geochemistry (higher Ti ~ 132-730 ppm, increased Yb concentration up to 0.35 ppm and REE distribution), the spatial association with eclogites and HP granulites and the chemical composition of Cr-spinels (Deschamps et al. 2013). Examined serpentinites have formed as a result of a collision between the Bohemicum and the Moldanubicum during the HP-HT stage of Variscan orogenesis, which suggest geochronological data from ultrabasics (Sm-Nd ~ 336-339 Ma; see Medaris et al. 2005), comparable to radiometric U-Pb ages metamorphic zircons from Gföhl granulites (338-347 Ma; see Kröner et al. 2000).
PrintDisplayed: 4/2/2023 10:42