FIALA, Jindřich, Pavlína KAŇOVÁ a Lucie KOTALOVÁ. Strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity. Hygiena. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 64, č. 3, s. 117-127. ISSN 1802-6281.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity
Název česky Strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity
Název anglicky Strategies and action plans for the childhood obesity prevention
Autoři FIALA, Jindřich (203 Česká republika, garant, domácí), Pavlína KAŇOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lucie KOTALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Hygiena, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, 1802-6281.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30308 Nutrition, Dietetics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00108362
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nadváha u dětí; obezita dětí; prevence obezity; akční plán; intervence
Klíčová slova anglicky child overweight; child obesity; obesity prevention; action plan; intervention; strategy; intrusiveness
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 2. 4. 2020 14:38.
Anotace
Dětská nadváha a obezita představuje vysoce závažný problém z hlediska zdravotních důsledků, obzvláště později v dospělosti, z hlediska vysoké prevalence a současně vzhledem k obtížnosti řešení. Jednou vzniklá obezita se obvykle přenáší do dospělosti a nejlepším způsobem zásahu je proto prevence. Ta ale vyžaduje velmi komplexní řešení, skutečně celospolečenský přístup se zapojením politiky, mnoha resortů a jednotlivých rodin. Cílem článku je přehled aktuálních strategií a akčních či implementačních plánů, jmenovitě Evropského akčního plánu proti dětské obezitě 2014-2020, Národního akčního plánu proti obezitě v rámci programu Zdraví 2020 a implementačního plánu WHO Skoncování s dětskou obezitou. Ve stručnosti jsou uvedeny základní oblasti, priority jednotlivých plánů a konkrétní cíle, jichž má být v daných oblastech dosaženo. Dále jsou uvedeny vybrané výsledky hodnotících zpráv v poločasu Evropského plánu a Zdraví 2020. Jsou diskutovány rozdíly mezi jednotlivými plány a rovněž otázky intruzivity opatření a intervenčního žebříčku. Akční plány zahrnují prakticky všechny oblasti, které jsou dle současných znalostí důležité pro zastavení nárůstu dětské obezity. Většina opatření je založená na tvorbě politik a provádění iniciativ. Cílem je vytvořit antiobezitogenní prostředí, ať již nabídkou zdravých možností, nebo naopak restrikcí. V praktické realizaci prevence ale zůstává dostatek prostoru pro konkrétní projekty, které by měly být zaměřeny především na předškolní děti a jejich celé rodiny.
Anotace anglicky
Child overweight and obesity represent a major problem, in terms of health consequences, especially later in adulthood, in terms of high prevalence, and the difficulty of the solution. Obesity is usually transmitted to adulthood, and prevention is therefore the best way to intervene. But it requires a very comprehensive solution, really society-wide approach, with the involvement of politics, many resorts, and individual families. The aim of the article is to review current strategies and action plans or implementation plans, namely the European Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020, the National Action Plan on Obesity in the Health 2020 Program, and the WHO implementation plan Ending Childhood Obesity. The basic areas and priorities of the individual plans and the specific objectives to be achieved in the areas are described. Further, selected results of the mid-term evaluation reports of the European plan and Health 2020 are presented. The differences between the different plans as well as the intrusiveness of the measures and the intervention ladder are discussed. The Action Plans cover virtually all action areas that are currently relevant to stop the rise of childhood obesity. Most of the measures are based on policy-making and implementation of initiatives. The aim is to create an antiobesogenic environment, whether by offering healthy options or by restricting unhealthy ones. But in the practical implementation of prevention, there is enough scope for individual projects that should be targeted primarily at pre-school children and their entire families.
Návaznosti
TL01000320, projekt VaVNázev: Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb
Investor: Technologická agentura ČR, ÉTA
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 22:38