DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER and Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) (Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, vol. 44, No 1, p. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín)
Name (in English) Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Peter MILO (703 Slovakia, belonging to the institution), Tomáš TENCER (703 Slovakia, belonging to the institution), Michal VÁGNER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav DEJMAL (203 Czech Republic).
Edition Archaeologia historica, Masarykova univerzita, 2019, 0231-5823.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00110887
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2019-1-12
Keywords (in Czech) zaniklá středověká vesnice; dálkový průzkum Země; plužiny; geofyzikální prospekce; historické mapy
Keywords in English deserted medieval village; remote sensing; deserted medieval fields; geophysical survey; historical maps
Tags Archaeology, deserted medieval village, field prospection, geodetic survey, GIS, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Changed: 5. 3. 2020 11:30.
Abstract
V rámci společného botanicko-archeologického projektu Masarykovy university, který se zabýval dopadem pravěkého osídlení na vznik a udržení luk v Karpatech, se podařilo analýzou dat digitálního výškopisu České republiky identifikovat v NPR Čertoryje systémy vyvýšených liniových útvarů, které byly interpretovány jako pozůstatky mezí – polních systémů neznámého stáří. V jejich těsné blízkosti se nachází zaniklá středověká vesnice Vojšice, kde byl proveden geofyzikální průzkum. Ten v těchto místech odhalil koncentrace anomálií, které byly interpretovány jako pozůstatky několika usedlostí. Jejich umístění koreluje jak s nově zjištěnými mezemi, tak i s parcelací zachycenou na historických mapách.
Abstract (in English)
The joint botanical-archaeological project of Masaryk University, Brno focused on the impact of prehistoric settlement on the origination and sustenance of meadows in the Carpathians, where systems of elevated line formations interpreted as the remains of balks, field systems of unknown age, were identified in the Čertoryje Nature Reserve, through the analysis of data of the digital altimetry of the Czech Republic. The geophysical survey was conducted on the site of the deserted medieval village of Vojšice, once situated in close proximity of these systems. The survey revealed a concentration of anomalies which were interpreted as the remains of several homesteads. Their location correlates both with the newly disclosed balks and the plot division captured by historical maps.
Links
MUNI/A/0930/2018, internal MU codeName: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 7. 2021 18:16